22 april 2024

Aan alle verenigingen in Stedum,

0

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Omdat de aanvraag hiervoor nu (tot 1 maart 2004) weer ingediend moet worden brengt het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen de regels op dit gebied onder uw aandacht. U kunt dan tijdig uw aanvraag voorbereiden en de te volgen procedure is voor iedereen helder. Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen!

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen hoopt u hiermee voldoende te hebben ge•nformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Lies Oldenhof, voorzitter (tel. 551962, l.oldenhof@perivert.nl) of Nico Schutter, penningmeester (tel 551375).


 


Wat is de gang van zaken :


 


De gemeente maakt ieder jaar door middel van een brief aan Dorpsbelangenverenigingen bekend welk bedrag er per dorp beschikbaar is voor jeugd- en jongerenwerk. Dit jaar is dat voor Stedum ongeveer 300 euro. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. Er is voor Stedum dit jaar minder geld beschikbaar dan in eerdere jaren, omdat het aantal kinderen in deze leeftijdsgroep teruggelopen is.


 


1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies


De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidieaanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Dergelijke regels zijn er voor bv. muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdsozen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. In ons dorp wordt er vanuit de pot Welzijnsubsidies subsidie verstrekt aan bijvoorbeeld het Muziekkorps Jehova Nissi, de peuterspeelzaal, jeugdsoos en Session Kolibri en Culturele raad. De gemeente houdt ieder jaar voorafgaand aan de definitieve toewijzing een hoorzitting, waarin vragen kunnen worden gesteld of een toelichting op een subsidieaanvraag kan worden gegeven.


 


Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een ÒkoepelÓ. In Stedum is de ÒkoepelÓ de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongerenwerk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar. Beneden 4 jaar is er een geldstroom naar de peuterspeelzalen, boven de 16 naar de jeugdsozen.


 


2) Voorwaarden voor subsidietoekenning vanuit de pot Jeugd- en Jongerenwerk


De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk de volgende voorwaarden :


 


De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). Entree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap mogen er niet zijn.


De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kosten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht.


Er wordt jaarlijks met de vereniging Dorpsbelangen afgerekend, op grond van de bedragen die de Vereniging Dorpsbelangen heeft uitgekeerd.3) Aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen


Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele aanvullende eisen.


 


Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet worden verstrekt:


een begroting van de activiteiten voor het komende jaar


een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar


een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers


een beschrijving inclusief de duur van de activiteit


een melding van reeds ontvangen subsidies voor de activiteit


Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Begin april wordt de aanvrager ge•nformeerd over het honoreren van de aanvraag. Aan het eind van het jaar moeten wij een overzicht van de verstrekte subsidies geven aan de gemeente. Op grond van deze inhoudelijke en financi‘le rapportage wordt betaalt de gemeente ons uit. Uw informatie is daarvoor de basis!

dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie