2 maart 2024

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen live via Internet

Op donderdag 25 november houdt Dorpsbelangen haar algemene ledenvergadering. In de Stedumer van afgelopen oktober heeft u kunnen lezen dat we van plan waren om dit fysiek te doen. Helaas is de situatie in ons kikkerlandje nogal verslechterd en daarom heeft het bestuur, in samenspraak met de gemeente, besloten om de vergadering online te organiseren. U kunt de vergadering volgen via Stedum.com.

Agenda najaarsvergadering:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 28 mei 2021
4. Mededelingen
5. Bouw/Woonvisie/Nij Nittersum
6. NCG: Wisselwoningen
7. Bestuursverkiezing: Aftgetreden in juli Lukas Kruidhof (niet herkiesbaar)
Voorstellen Linda v/d Berg
Aftredend Alfred Felzel (niet herkiesbaar) Voorstellen
8. Projecten, wat is de status:
a. Lopsterweg/Weemweg
b. Speeltuin
c. Reinderspad en bankje
d. Skatebaan
e. Subsidieaanvraag Masterplan
9. DeelSlee
10.Stedumer energie coöperatie (Stec)
11. Activiteitencommissie
12.W.v.t.t.k/ Rondvraag
(vragen kunnen bij voorkeur voor de vergadering gemaild worden naar dorpsbelangen@stedum.com)
13. Sluiting