21 juli 2024

Ambitieus veeteeltbedrijf naar Stedum

0

Gemeente Loppersum en provincie willen meewerken aan de totstandkoming van een mega-veeteeltbedrijf aan Hoofdstraat 47 pal onder de rook van Stedum. Bij de start wordt uitgegaan van een bedrijf van 200 melkkoeien en 130 stuks jongvee. Dit moet op lange termijn uitgroeien tot 800 stuks vee.

Het veeteeltbedrijf komt tot stand op landerijen die horen bij boerderij Jensema. Tot voor kort werd op dit bedrijf van 135 hectare akkerbouw uitgeoefend. Maatschap Bijen uit Overschild heeft de boerderij in Stedum met het oog op uitbreiding aangekocht. De bestaande boerderij (75 hectare) van vader en zoon Bijen in Overschild staat inmiddels te koop. Volgens PvdA-wethouder Corine Jansen is de buurt in Stedum nauw betrokken bij het ontwikkelen van de plannen. De terinzagelegging heeft (nog) niet geleid tot bezwaren. "De bewoners zijn tevreden over de manier waarop met de buurt over is gecommuniceerd", zegt de wethouder

Het provinciaal omgevingsplan (pop) staat agrarische bedrijven van deze omvang niet toe. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Daarvan wil de familie Bijen gebruik maken. Volgens wethouder Jansen voerden gemeente, provincie en de beide ondernemers zogenoemde keukentafelgesprekken. Het bleek mogelijk om aan de minimale randvoorwaarden van ruimtelijke inpassing, beplanting en lichtinval en dergelijke te voldoen. Voor de vestiging van het veeteeltbedrijf is vrijstelling nodig van het bestemmingsplan. B en W hakken hierover volgende week de knoop door.

De meeste vervoersbewegingen die horen bij een dergelijk bedrijf kunnen volgens Jansen plaatsvinden op het eigen erf. Ze wijst erop dat agrarische bedrijvigheid vanouds past bij het landschap in een plattelandsgemeente als Loppersum. In de ogen van de wethouder zijn grootschaligheidtendensen in deze bedrijfstak onvermijdelijk.

Bijen junior noemt het aantal van 800 stuks vee een ‘eindscenario’ dat volgens hem pas tegen 2050 wordt bereikt.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie