18 mei 2024

Begroting 2011 gemeente Loppersum sluitend.

0

Het college van B&W van de gemeente Loppersum presenteert op maandag 8 november 2010 de begroting 2011.De begroting borduurt op vele onderdelen voort op het beleid uit de vorige bestuursperiode. Het huidige college zet extra in op een open dialoog met de raad en inwoners van de gemeente. Zo wil men vaker op interactieve wijze met raad en burgers tot formulering van beleid komen.

Ook bij lastige bezuinigingsvraagstukken wil het college nadrukkelijker op zoek naar de maatschappelijke veerkracht van onze dorpen om voorzieningen overeind te houden, zonder voor de eigen verantwoordelijkheid weg te lopen.
Begroting 2011
De begroting 2011 en de meerjarenbegroting lijken in eerste instantie perspectiefrijk. Beide zijn sluitend. Het college is blij dat vooralsnog geen extra bezuinigingen hoeven plaats te vinden. Een tweetal kanttekeningen is op zijn plaats. Ten eerste is in de meerjarenbegroting uitgegaan van een volledige realisatie van de besparingen zoals in het saneringsplan beschreven zijn. Daarnaast is in deze begroting geen rekening gehouden met Rijksbezuinigingen. Zodra meer bekend is over de aard en omvang van eventuele bezuinigingen, gaat het college zich beraden hoe deze te realiseren.
Saneringsplan
De uitvoering van het saneringsplan vraagt een zorgvuldige aanpak waarbij communicatie en overleg met organisaties centraal staan. Zo wordt er o.a. gesproken met de besturen van sportverenigingen, zwembaden, bibliotheek en het IVAK om te komen tot de vereiste besparingen. Het college staat open voor alternatieven mits de vastgestelde opbrengst van het saneringsplan gehaald wordt. Dit is een complex proces dat van betrokkenen de nodige creativiteit vraagt.
Beheerplannen
In 2011 wordt op meerdere plaatsen in de gemeente Loppersum zichtbaar gewerkt aan het inlopen van de achterstanden in het onderhoud van de openbare ruimte. Ook hier wordt actief gecommuniceerd met de burger. Daar waar mogelijk wordt de burger tijdig betrokken bij de plannen in zijn buurt. In de gemeentelijke advertentie en op de gemeentelijke website worden inwoners van actuele informatie voorzien.
Beleidsprioriteiten 2011
Het college zal in 2011 de aandacht naast de onderwerpen in het kader van artikel 12-status (saneringsplan en beheerplannen) tenminste richten op de volgende onderwerpen.

  • vaststelling nieuw bestemmingsplan buitengebied;
  • realisatie uitbreidingsplannen van de dorpen Loppersum en Middelstum en het centrumplan Loppersum;
  • realisatie Centrum Jeugd en Gezin;
  • nieuw beleidsplan WMO

Lokale lasten 
Het college stelt de raad voor om de OZB te verhogen met 4,5 %. Het percentage is gebaseerd op de meerjarenraming waarin een jaarlijkse stijging van 2,5 % is opgenomen, vermeerderd met de extra 2,0 % in verband met het bijzondere voorschrift in het kader van artikel 12.

De rioolrechten stijgen met € 12,50. Dit betekent een stijging van 4,9 %.
De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.
De begraafrechten stijgen evenals de overige tarieven met 2,5 %.

De zogenaamde pakketbelasting stijgt met 2,9 %.  In 2010 bedroeg deze stijging 2,6 %.
De pakketbelasting is het gewogen gemiddelde van de OZB (eigenaren woning), het rioolrecht (eigenaren) en de afvalstoffenheffing.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie