20 mei 2024

Bemiddeling geslaagd: Werkgroep Oost, Marenland en gemeente Loppersum gezamenlijk verder

0

De afgelopen periode zijn positieve stappen gezet ten aanzien van de toekomst van het onderwijs in de ‘Oosthoek’ van de gemeente Loppersum. Bemiddelaar Jan de Jong heeft gesproken met zowel het schoolbestuur Marenland, werkgroep Oost en de gemeente Loppersum. Middels deze persverklaring geven we een toelichting op het nu afgeronde proces.

Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Loppersum unaniem een motie aangenomen waarin zij het college van Burgemeester en wethouders verzocht:
‘de bouwstenen en alternatieve plannen zoals ingebracht door werkgroep Oost bespreekbaar te maken bij stichting Marenland en te benadrukken dat stichting Marenland, om draagvlak te creëren, serieus dient in te gaan op het door Oost gepresenteerde rapport. Het zou daarbij wenselijk zijn dat beide partijen weer met elkaar in overleg gaan.’
Het college van B&W heeft hier invulling aan gegeven door in afzonderlijke gesprekken met beide partijen voor te stellen dat partijen, onder leiding van een door de gemeente aan te stellen onafhankelijk voorzitter met elkaar in gesprek zouden gaan. De heer Jan de Jong is vervolgens aangesteld als bemiddelaar.
Constructieve setting
In het afgelopen half jaar hebben deze gesprekken plaats gevonden. In een constructieve setting hebben Marenland en de werkgroep Oost met elkaar verschillen en verbindingen onderzocht en besproken. De partijen Marenland en werkgroep Oost zijn tot de volgende conclusie gekomen:
‘Marenland en de werkgroep Oost zien voldoende grond om de komende anderhalf jaar de tijd te nemen om gezamenlijk te koersen op een nieuwe situatie in Oost met ingang van 2017. Hierbij is het duidelijk dat de huidige situatie voor Marenland financieel niet uit kan en de te onderzoeken oplossingen te vinden zijn in renovatie van meerdere scholen, zo mogelijk met één onderwijsteam, of nieuwbouw van één school hetzij scholen. Bij eventuele nieuwbouw is ook de locatie een bespreekpunt. Hierbij wordt ook gekeken naar het totaalbeeld. Dus wat zijn de financiële gevolgen van de keuzes voor Marenland, voor de gemeente, voor ouders en wat is de impact op de leefbaarheid. Ook gaan we onderzoeken of het mogelijk is schoolbestuurlijk en gemeentelijk geld als één budget in te zetten. Belangrijke randvoorwaarden voor het verdere proces zijn:
· Gezamenlijk in overleg met betrokkenen. (Werkgroep/Marenland/Gemeente),
· De continuïteit van de scholen in Oost wordt tot 2017 gewaarborgd, binnen de wettelijke mogelijkheden
· Transparant naar elkaar, naar de gemeenteraad, leerkrachten, ouders, GMR en MR’en’.
Het college van Burgemeester en wethouders is content met deze uitkomst. Dit biedt de mogelijkheid om tot een gezamenlijke en gedragen oplossing te komen voor de uitdagingen waar het onderwijs voor staat in de komende jaren. Betrokken partijen gaan gezamenlijk verder. Op korte termijn gaan de werkgroep Oost, schoolbestuur Marenland en de gemeente Loppersum om tafel om procesafspraken te maken voor het verdere vervolg. Bovenstaande uitkomsten worden meegenomen in de op te stellen visie voor de huisvesting van het onderwijs.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie