30 mei 2024

Bestemmingsplannen Loppersum en Middelstum vastgesteld

0

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken bekend dat de gemeenteraad van Loppersum op 17 juli 2006 het

  • Bestemmingsplan Loppersum en het
  • Bestemmingsplan Middelstum

gewijzigd heeft vastgesteld.

Consoliderend karakter
De bestemmingsplannen Loppersum en Middelstum hebben in belangrijke mate een consoliderende functie en zijn een feitelijke vertaling van de huidige situatie in de kernen Loppersum en Middelstum. Daarnaast is door de gemeente op diverse terreinen beleid ontwikkeld. Het ruimtelijk beleid voor de komende periode van 10 jaar wordt juridisch vastgelegd in de nieuwe bestemmingsplannen.

Nieuwe elementen
Het gaat hier onder meer om nieuwe appartementen en het gemeentehuis in de omgeving van de Pomonaweg te Loppersum, en om uitbreidingslocaties ten behoeve van woningbouw aan de zuidzijde van Loppersum en aan de zuidzijde van Middelstum. Voor deze uitbreidingslocaties zijn in de betreffende bestemmingsplannen zogenoemde uitwerkingsbevoegdheden opgenomen. Dat wil zeggen, dat, vóórdat tot realisatie kan worden overgegaan, er eerst een uitwerkingsplan moet worden opgesteld en deze de planologische procedure ex artikel 11 WRO moet hebben doorlopen.

Wijzigingsbevoegdheid gebied
Daarnaast is in het bestemmingsplan Loppersum een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het centrumgebied en de groenlocatie achter de Molenweg. In het bestemmingsplan Middelstum is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het gebied ten zuidoosten van het Hippolytushoes en het gebied tussen de Hippolytuslaan en de G. Manningalaan. Ook voor een wijzigingsbevoegdheid geldt, dat – nadat het wijzigingsplan is opgesteld – er een aparte planologische procedure moet worden doorlopen (ex artikel 11 WRO).

Wijzigingen concept
Bij de vaststelling heeft de raad een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen, zoals deze ter inzage hebben gelegen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de zogenoemde Nota Zienswijze, Commentaar en Wijziging Loppersum en Middelstum (Nota ZCW) en in het Raadsbesluit d.d. 17 juli 2006. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van de ontwerp bestemmingsplannen zijn:

Bestemmingsplan Loppersum
Wijziging van de voorschriften:
– Artikel 3 Woongebied, lid 1, 2, 4 en 6
– Artikel 4 Woongebied uit te werken, lid 2
– Artikel 5 Gemengde Doeleinden, lid 2
– Artikel 12 Agrarische doeleinden
– Artikel 21 Wijzigingsbevoegdheden, lid 1 en 2
– Diverse voorschriften en plankaart: wijzigen “monument/ karakteristiek element” in “Monument”.
Wijziging van de plankaart ter plaatse van:
– Zorgvlijt 11
– Nieuwe Tuinen 2
– Het gebied tussen Molenweg en Lagestraat
– Molenweg 69
– Tuinbouwstraat 2
– Wirdumerweg 42
– Zeerijperweg 1
– Het gebied tussen Duursumerweg en Sjuxumerweg

Bestemmingsplan Middelstum
Wijziging van de voorschriften:
– Artikel 3 Woongebied, lid 2, 4 en 6
– Artikel 4 Woongebied uit te werken, lid 2
– Artikel 5 Gemengde Doeleinden, lid 2
– Artikel 20 Wijzigingsbevoegdheden, lid 1 en 2
– Diverse voorschriften en plankaart: wijzigen “monument/ karakteristiek element” in “Monument”
– Bijlage 4 Lijst met bestaande bedrijven (Florastraat 26).
Wijziging van de plankaart ter plaatse van:
– Florastraat 26
– Boerdamsterweg 14

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen met de bijbehorende stukken, waaronder de Nota ZCW Loppersum en Middelstum, van 15 augustus t/m 25 september gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien tijdens openingstijden (8.30 tot 12.00 uur) bij:
– de balie van het team VTH, Concordiaplein 4 te Middelstum;
– de balie van het Klanten Contact Centrum, Stationslaan 1 te Loppersum.

Bedenkingen indienen
Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van de gemeente Loppersum heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad van de gemeente Loppersum naar voren heeft gebracht, kan bij Gedeputeerde Staten gedurende de in artikel 26 WRO genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan. Eveneens kan een ieder bij Gedeputeerde Staten schriftelijk of mondeling bedenkingen inbrengen tegen de wijzigingen (voor zover deze wijziging iemand in een ongunstiger positie zal brengen dan het ontwerp bestemmingsplan), die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Inbrenen bedenkingen GS
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Het is gedurende bovengenoemde termijn van zes weken ook mogelijk bedenkingen mondeling in te brengen. Omdat het mondeling inbrengen van bedenkingen op verschillende manieren kan plaatsvinden, maar wel aan een strikte termijn gebonden is, verdient het aanbeveling daarover zo spoedig mogelijk met de provincie te overleggen (tel: 050-3164474 of 050-3164792).

Loppersum, 14 augustus 2006
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum,
A. Rodenboog, burgemeester.          
Mr. W.P. van Egmond, secretaris.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie