24 juli 2024

College doet bezuinigingsvoorstellen

0

De raadscommissie van de gemeente Loppersum bespreekt op 15 juni as. het conceptsaneringsplan, met daarin de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W. Eén van de voorwaarden die door het Rijk in het kader van de Artikel 12-status wordt gesteld, is dat de gemeente Loppersum een saneringsplan maakt om vanaf 2014 financieel weer op eigen benen te kunnen staan.

Historie gemeente Loppersum

De huidige gemeente Loppersum is in 1990 door herindeling gevormd uit de voormalige gemeenten Loppersum, Middelstum, Stedum en ’t Zandt. Een gemeente met circa 11.000 inwoners en 17 dorpen. Om de dorpen leefbaar te houden is lang gekoerst op behoud van gespreide voorzieningen. De voormalige gemeenten waren ieder voor zich financieel en organisatorisch kwetsbaar. Door samenvoeging is daarin tijdelijk verbetering aangebracht, maar de gemeente is kwetsbaar gebleven. De gemeente heeft de afgelopen jaren meerdere bezuinigingsrondes gehad om financieel gezond te blijven, maar helaas zijn steeds weer tekorten ontstaan. Door de Artikel 12-status aan te vragen en nu de saneringsbegroting op te stellen wordt een weg ingeslagen om in financieel goed vaarwater te komen.

 

Artikel 12-status

De Artikel 12-status betekent extra financiële steun uit het zogenaamde gemeentefonds. Dit resulteerde voor het jaar 2008 in een eerste uitkering van 1,1 miljoen euro. Deze uitkering hangt samen met de verschillende beheerplannen. Deze beheerplannen moeten inzichtelijk maken wat de kosten zijn voor het structureel wegwerken van achterstanden bijvoorbeeld ten aanzien van onderhoud aan wegen en bruggen. Het Rijk eist dat de gemeente Loppersum zelf maximale inspanning levert om besparingen te realiseren. In het conceptsaneringsplan staan hiertoe voorstellen. De bezuinigingsvoorstellen van het college hebben betrekking op bijna alle beleidsterreinen. Het college geeft echter wel aan dat niet wordt bezuinigd op de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving, op activiteiten die de lokale economie en het toerisme bevorderen en die gericht zijn op de verbetering van de publieke dienstverlening.

 

Besluitvorming

In de commissievergadering op 24 augustus 2009 wordt het plan opnieuw besproken en uiteindelijk wordt het in de raadsvergadering van 14 september 2009 vastgesteld. Op basis van het saneringsplan wordt de zogenaamde saneringsbegroting opgesteld. Die moet in stapjes leiden naar een sluitende begroting voor het jaar 2014.

www.stedum.com

Geef een reactie