13 april 2024

College Eemsdelta presenteert begrotingsvoorstellen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteert vandaag voor ruim 11 miljoen euro aan ombuigingsvoorstellen om tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 te komen. Wethouder Financiën Jan Menninga: “Eemsdelta is niet de enige gemeente die in een lastige financiële situatie verkeert. We bezuinigen nu voor de gehele raadsperiode. Ondanks de noodzakelijke ombuigingen, blijven de hoofdpunten uit het coalitieakkoord overeind. We blijven met lef, ambitie en enthousiasme samen werken aan een toekomstbestendig en leefbare gemeente waarin iedereen meedoet. We vinden dat we een evenwichtig pakket aan voorstellen presenteren waarbij aan iedereen een bijdrage wordt gevraagd. De nieuwe gemeente staat nog in de steigers. We investeren daarom in de toekomst en bouwen samen verder aan onze nieuwe gemeente.”

Tekorten
De ombuigingen zijn nodig om tekorten aan te vullen. Deze tekorten ontstaan vooral door stijgende kosten in het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo). Voor 2021 en 2022 heeft de begroting, ondanks het pakket aan ombuigingsvoorstellen, nog een tekort. Dit tekort kan in deze jaren worden aangevuld vanuit onze algemene reserve. In de jaren 2023 en 2024 realiseren we een beperkt overschot, waarmee we de algemene reserve weer aan moeten vullen.
De noordelijke gemeenten en de provincie zetten zich in om structureel meer geld te krijgen van het rijk. Op dit moment is nog niet te zeggen waar dit toe leidt.

Coalitieakkoord overeind houden
Het college houdt de uitgangspunten van het coalitieakkoord overeind: samen bouwen aan een toekomstbestendige en leefbare gemeente Eemsdelta. De kwetsbaren worden zoveel als mogelijk ontzien. Ook gaat de gemeente terughoudend om met verhoging van de onroerende zaak belasting. De totale woonlasten blijven in 2021 dan ook vrijwel gelijk ten opzichte van 2020. Dit komt door een daling van de rioolheffing en een gelijkblijvend tarief voor de afvalstoffenheffing.
Voor de rioolheffing is (voor huurders uit de voormalige gemeente Loppersum) een compensatieregeling vastgesteld. Aan de gemeenteraad van Eemsdelta wordt op 31 maart een compensatieregeling OZB niet-woningen voorgesteld. Dit alles om schommelingen in de belastingtarieven te voorkomen.

Voorstellen
Menninga: “We hebben een evenwichtig pakket aan voorstellen uitgewerkt. Daarin vragen we van iedereen een bijdrage. Uitgangspunt is dat onze inwoners er zo weinig mogelijk van merken. In het sociaal domein willen we vooral de oplopende lasten op het gebied van de jeugdzorg en Wmo verlagen. Op armoedebeleid wordt zo min mogelijk bezuinigd.”
In het fysieke domein wordt vooral ingezet op de zorg voor een gemeente die ‘schoon en veilig’ is en het gefaseerd uitvoeren van investeringen in de openbare ruimte.
Ook op de eigen organisatie wordt een beroep gedaan. Natuurlijk verloop en efficiënter werken zijn de pijlers van de bezuinigingen in de organisatie. Ook hier is het uitgangspunt dat onze inwoners er zo weinig mogelijk van merken. We streven er naar om het niveau van dienstverlening op hetzelfde niveau te houden.

Perspectief
Via het Nationaal Programma Groningen kunnen we toch werken aan nieuw perspectief voor onze gemeente. We versterken de leefbaarheid en verbeteren onze sociaaleconomische positie en daarmee de welvaart en het welzijn van onze inwoners. We gaan door met de projecten die zijn gestart in het kader van Aardbevingen de Baas, projecten zoals de Scholencampus en Wonen met een Plus en het uitwerken van de dorpsvisie in Krewerd.