13 april 2024

College Loppersum wil opnieuw onderzoek naar bezuinigingen

0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum stelt de gemeenteraad voor om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om verder te bezuinigen. Tijdens dit onderzoekstraject moet duidelijk worden op welke gebieden bezuinigingen op het voorzieningenniveau haalbaar zijn. Op basis van de uitkomsten kan de raad prioriteiten stellen en keuzes maken. Daarnaast wil het college uitzoeken in hoeverre in samenwerking met andere gemeenten bezuinigd kan worden op gemeenschappelijke regelingen.

Werkwijze
Het college wil het onderzoek starten met een zoekopdracht. Hierin is aangegeven welke voorzieningen worden onderzocht op bezuinigingsmogelijkheden. Op basis van gesprekken met belanghebbenden zal het college de raad een voorstel doen. In dit voorstel is aangegeven welke acties het college wil ondernemen, het te bezuinigen bedrag en het tijdstip van realisatie.

Financiële situatie
De bezuinigingen zijn noodzakelijk door de financiële situatie van de gemeente. De begroting voor 2007 is ten opzichte van de kadernota opnieuw verslechterd. Er kan geen begin worden gemaakt met een structurele verbetering van het investerings- en onderhoudsniveau. Deze ongunstige situatie komt enerzijds door zelfstandige kostenstijgingen die niet zijn te beïnvloeden. Anderzijds komt dit door de forse korting op de algemene uitkering. Na de forse verkleining van het ambtelijk apparaat in 2006 zijn hierop niet opnieuw bezuinigingen mogelijk.

Loppersum in Evenwicht
Naast het voorstel blijft de gemeente werken aan de uitvoering van de nota ‘Loppersum in Evenwicht’. Deze nota uit 2005, bevat een uitgebreid bezuinigingspakket voor een financieel gezonde situatie voor de gemeente. Dit gebeurt in overeenstemming met de nota ‘Loppersum Vooruit’, die zich richt op een klantgerichte regieorganisatie, die samenwerkt met andere gemeenten om kosten te beheersen of kwaliteit te verhogen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie