24 april 2024

Consumentgerichte aanpak van bevolkingsdaling in de regio Eemsdelta

0

Het woningaanbod aanpassen aan wat de consument wil, dat is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe woon- en voorzieningenbeleid van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum en de provincie Groningen. Dit nieuwe beleid is vastgelegd in het Pact Regio Eemsdelta. Doel is om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen en de leefomgeving in de regio in stand blijft of zelfs verbetert, ondanks de bevolkingsdaling van 25% waar het gebied de komende 25 jaar mee te maken krijgt.

De gemeenten, de provincie, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen gaan op basis van het Pact samen aan de slag met een woon- en leefbaarheidsplan, dat uitvoering geeft aan dit beleid. Het plan moet in de zomer van 2010 klaar zijn.

Het bevolkingsaantal in de Eemsdelta-gemeenten neemt niet alleen af, maar ook de samenstelling van de bevolking verandert – het aantal jongeren daalt en het aantal ouderen stijgt. Dit heeft tot gevolg dat er minder woningen én een ander soort woningen nodig zijn. Daarom moeten er aan de ene kant woningen worden gesloopt, en aan de andere kant moeten er woningen (terug)gebouwd worden, die beter op de wens van de consument zijn afgestemd.

Transformatie van de woningvoorraad

In het Pact is afgesproken dat de komende periode 2009-2018 veel nieuw zal worden gebouwd in de regio. Er is ruimte voor 2.600 woningen (vervangende) nieuwbouw. Om leegstand en verpaupering te voorkomen moeten daarnaast wel huizen afgebroken worden die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd (3.300 woningen). Per saldo komt dit uit op 700 woningen minder in de Eemsdelta. De transformatie zal leiden tot een forse kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad.

Wensen van de consument

Bij zowel de nieuwbouw als de sloop wordt rekening gehouden met de wensen van de consument, zoals die naar voren zijn gekomen in een uitgebreid consumentenonderzoek dat eind vorig jaar is uitgevoerd door Companen. Door de stijgende welvaart zijn de eisen die mensen aan hun woning stellen hoger geworden; men wil groter en mooier wonen. Verder is er extra behoefte aan zgn. nultredenwoningen/appartementen voor senioren dichtbij de centrumvoorzieningen, waar men zo lang mogelijk zelfstandig in kan blijven wonen. En er is minder behoefte aan eengezinswoningen daarbuiten.

Voorzieningen

Het Pact draait niet alleen om wonen, maar ook om voorzieningen. Door de bevolkingskrimp wordt het in sommige gebieden moeilijker om voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, zorg, winkels, sport en cultuur in stand te houden. Uitgangspunt van het Pact is dat een zekere concentratie van voorzieningen in het stedelijk gebied, de centrumdorpen en waar mogelijk in bepaalde woondorpen gewenst is. Gemeenten zullen samenwerking tussen aanbieders van voorzieningen organiseren om de leefbaarheid te garanderen, en daarnaast het voorzieningenpakket te verbeteren en uit te breiden. Ook gaan de gemeenten samenwerken met partijen in het primair en voortgezet onderwijs. Al deze partijen worden betrokken bij het opstellen van het woon- en leefbaarheidsplan.

Samenwerking met corporaties onmisbaar

Vanzelfsprekend zijn de woningcorporaties in het gebied onmisbaar bij de uitvoering van het Pact. Zij hebben inmiddels in gezamenlijkheid een verklaring afgegeven waarin ze de ontwikkeling van krimp onderschrijven en waarin zij aangeven dat zij in samenwerking met de overige partijen, naar vermogen bij zullen dragen aan het herstructureringsproces. De gemeenten willen te zijner tijd op basis van het gezamenlijk op te stellen woon- en leefbaarheidplan prestatieafspraken maken met de corporaties.

Inwoners betrekken

Het behouden en versterken van de leefbaarheid in de regio is niet mogelijk zonder daarbij de inwoners zelf te betrekken. Er zal dan ook een beroep gedaan worden op hen om een belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming en de uitvoering van het woon- en leefbaarheidplan.

Jaarlijks evalueren

De partijen vinden het belangrijk om ook in de toekomst goed in te blijven spelen op de wensen van de mensen en in de gaten te houden of de plannen ook hun doel bereiken. Daarom is in het Pact afgesproken om jaarlijks de afspraken te evalueren op basis van actuele informatie. Bovendien wordt over vijf jaar opnieuw een woonwensenonderzoek uitgevoerd.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie