20 mei 2024

Delegatie Ministerie BZK bezoekt Loppersum

0

Woensdag 23 november 2011 ontvangt de gemeente Loppersum een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De delegatie komt met de gemeente terugblikken op het artikel 12 proces. Het is de eerst keer dat zo’n evaluatiebezoek bij een artikel 12 gemeente plaatsvindt. Het ministerie gebruikt daarmee de ervaringen in Loppersum om het artikel 12 beleid en de uitvoering door de inspectie tegen het licht te houden.

Ook de Raad voor de Financiële Verhoudingen, die de minister over artikel 12 aanvragen adviseert, is aanwezig.
Burgemeester Rodenboog: "Wij zijn blij met dit bezoek. Dit geeft ons de kans om ons beeld van het artikel 12 proces en de toepassing in Loppersum toe te lichten. We stellen het op prijs dat het ministerie daarvoor zoveel interesse heeft en met een grote delegatie naar Loppersum komt. We kunnen op deze manier onder de aandacht brengen wat artikel 12 van onze gemeenschap heeft gevraagd, maar ook wat het ons heeft gebracht. Zo zijn we bijvoorbeeld trots op de nieuwe Molenweg in Loppersum en alle andere plannen waar we aan werken. Dit was ons zonder de rijkssteun niet gelukt."
Programma
Op het programma staan diverse presentaties over diverse thema’s met betrekking de artikel 12-status. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt een toelichting gegeven op de diverse aspecten die hiermee samenhangen. Zo gaat burgemeester Rodenboog in op de aanloop naar de artikel 12-status. Door de gemeente zal worden aangegeven wat nodig is voor een structureel sluitende begroting en door het ministerie hoe de inspecteur tot een oordeel komt over de financiële positie van de gemeente. Wethouder Stoel (portefeuille financiën) zal in zijn presentatie ingaan op de rol van het gemeentebestuur in de artikel 12 periode. Tot slot wordt de dag afgesloten met een rondleiding door het dorp Loppersum.
Historie gemeente Loppersum
De huidige gemeente Loppersum is in 1990 door herindeling gevormd uit de voormalige gemeenten Loppersum, Middelstum, Stedum en ’t Zandt. Een gemeente met circa 11.000 inwoners en 17 dorpen. Om de dorpen leefbaar te houden is lang gekoerst op behoud van gespreide voorzieningen. De voormalige gemeenten waren ieder voor zich financieel en organisatorisch kwetsbaar. Door samenvoeging is daarin tijdelijk verbetering aangebracht, maar de gemeente is kwetsbaar gebleven. De gemeente heeft de afgelopen jaren meerdere bezuinigingsrondes gehad om financieel gezond te blijven, maar helaas zijn steeds weer tekorten ontstaan. Door de artikel 12-status aan te vragen en nu de saneringsbegroting op te stellen wordt een weg ingeslagen om in financieel goed vaarwater te komen en te blijven.
Artikel 12-status
De artikel 12-status betekent extra financiële steun uit het gemeentefonds. Deze uitkering hangt samen met de verschillende beheerplannen. Deze beheerplannen maken de kosten inzichtelijk voor het structureel wegwerken van achterstanden bijvoorbeeld ten aanzien van onderhoud aan wegen en bruggen. Het Rijk eist dat de gemeente Loppersum zelf maximale inspanning levert om besparingen te realiseren. In het saneringsplan staan hiertoe voorstellen. Dit plan is in 2009 door de raad geaccordeerd.
Saneringsplan
De bezuinigingsvoorstellen hebben betrekking op bijna alle beleidsterreinen. Het college heeft toen aangegeven niet te willen bezuinigen op de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving, op activiteiten die de lokale economie en het toerisme bevorderen en die gericht zijn op de verbetering van de publieke dienstverlening. Het uitvoeren van het saneringsplan verloopt voorspoedig en in goed overleg met betrokken organisaties. De gemeente Loppersum loopt voor op de planning en de uitvoering van de voorstellen kunnen tot nu toe rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad. Met de meerjarenbegroting voldoet de gemeente aan de artikel 12 voorwaarde om met ingang van 2014 weer een sluitende begroting te hebben zonder rijkssteun.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie