21 april 2024

Eemsmond treft miljoenen-schikking met Eemscentrale

0

De gemeente Eemsmond heeft een miljoenen-schikking getroffen met de huidige eigenaar van de Eemscentrale, Elektrabel. Deze is zo gunstig voor Eemsmond dat de gemeente een overschot krijgt op de begroting.

De gemeente Eemsmond en Electrabel hebben een schikking getroffen voor de betaling van bouwleges en onroerendezaakbelastingen voor de Eemscentrale. De partijen waren het sinds 1996 oneens over de hoogte van beide gemeentelijke heffingen. Na jarenlang overleg en het voeren van een bezwarenprocedure is er nu een compromis gesloten. Het compromis leidt tot een incidenteel overschot in de voorjaarsnota van de gemeente Eemsmond. Begin 2006 werd duidelijk dat Eemsmond en Electrabel tot overeenstemming konden komen. Er is een compromis gesloten en een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het compromis betekent voor Eemsmond dat de opbrengst vanuit de OZB bijna 0,6 miljoen euro lager uitvalt, dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast doet Electrabel wel een nabetaling van bijna twee en half miljoen euro aan bouwleges. Per saldo heeft de gemeente een eenmalig voordeel van 1,9 miljoen euro.

Positief resultaat

De gevolgen van het compromis heeft de gemeente meegenomen in de voorjaarsnota. Deze laat mede door het compromis met Electrabel een fors overschot van bijna 2,4 miljoen zien. Het geld wordt eerst in de algemene reserve gestort. Het overschot zal met name worden ingezet voor de uitvoering van het coalitieakkoord. Bij de behandeling van de kadernota eind juni komt hierover meer duidelijkheid.

WOZ-waarde

In 1996 is de gemeente gestart met het bepalen van de waarde van de centrale, voor de heffing van onroerendezaakbelastingen. De waardebepaling was zeer complex en er waren diverse punten van discussie tussen Eemsmond en Electrabel. Dit waren onder meer het meetellen van de waarde van de werktuigen, de afschrijvingstermijnen, de functionele veroudering en de restwaarde. Er is nu overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de WOZ-waardering.

Bouwleges

Eemsmond heeft in 1992 een bouwvergunning afgegeven aan Electrabel (toen Epon) voor de bouw van de Eemscentrale. In 1992 is een voorlopig bedrag betaald. Doordat er na afronding van de bouw (in 1995) ook verschil van mening ontstond over de hoogte van de bouwsom, is er geen definitief overzicht gekomen van de bouwkosten. Hierdoor konden de bouwleges niet worden afgerekend.

RisicoÕs afgewend

Electrabel heeft sinds 1996 elk jaar, ter behoud van rechten, bezwaarschriften ingediend tegen de aanslagen en de WOZ-beschikkingen. De juridische discussie naar aanleiding hiervan heeft meerdere jaren in beslag genomen. Er is diverse malen geprobeerd om tot een compromis te komen. Steeds bleken de verschillen tussen de partijen te groot. Uiteindelijk is het compromis nu wel gelukt. Hiermee is een einde gekomen aan alle onzekerheden. Want hoewel de gemeente in de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen had gereserveerd, bleef de bezwarenprocedure een risico. Onduidelijk bleef of de gereserveerde bedragen (de voorziening) hoog genoeg waren en of de toekomstramingen klopten. Beide partijen zijn tevreden met het bereikte compromis.

www.gic.nl

Geef een reactie