18 juni 2024

Extra raadscommissievergadering over ‘Loppersum in evenwicht II’

0

Op dinsdag 20 februari 2007 is er een extra raadscommissievergadering. Tijdens deze vergadering wordt het ontwerp voorstel “Loppersum in Evenwicht deel II” besproken. De commissievergadering begint om 20.00 uur in verzorgingshuis Wiemersheerd, De Schepperij 2 te Loppersum.

Extra Raadscommissievergadering 20 februari 2007
Plannen: Loppersum in evenwicht II, uitkomsten fase 2

Loppersum in Evenwicht II
In 2005 heeft de gemeente een omvangrijk pakket aan bezuinigingen vastgesteld om de inkomsten en uitgaven binnen de gemeentebegroting met elkaar in evenwicht te brengen. De bezuinigingen zijn voor een groot deel gerealiseerd door de kosten van de gemeentelijke organisatie te beperken.

In de aanloop naar de begroting 2007 is vastgesteld dat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn om een solide basis te vormen voor een gezonde financiële toekomst voor de gemeente Loppersum. De gemeenteraad heeft daarom besloten om aan de bezuinigingsoperatie een vervolg te geven: Loppersum in Evenwicht II. Om hiermee een begin te maken is een visie op de toekomst van Loppersum neergelegd, is globaal de omvang van het bezuinigingsbedrag bepaald en is in kaart gebracht waar de gemeente in staat is om te bezuinigen. Een groot deel van de gemeentelijke uitgaven liggen immers vast op grond van wetten en regels en vanwege langlopende verplichtingen.

Procedure
In de commissievergadering van 20 februari wordt het voorstel “Loppersum in Evenwicht deel II” alleen besproken. Er worden dan nog geen besluiten genomen. Indien en voorzover de raad vervolgens in maart met de notitie instemt, zal nader worden onderzocht in welke mate de geïnventariseerde bezuinigingmogelijkheden haalbaar en verantwoord zijn en op welke wijze en op welke termijn zij kunnen worden uitgevoerd. Daartoe zal met alle organisaties, die gevolgen kunnen ondervinden van Loppersum in Evenwicht II, contact worden gezocht. De gemeenteraad zal zich naar verwachting in juli over de resultaten buigen.

Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie in de vorm van het Plan van Aanpak en “Uitkomsten fase 2“ staan vanaf maandagmiddag 12 februari 2007 op www.loppersum.nl. De twee stukken zullen tevens ter inzage liggen op het gemeentehuis te Loppersum en in de drie bibliotheken in de gemeente.

loppersum.nl

Geef een reactie