24 mei 2024

Financiële toekomst ziet er voorzichtig positief uit

0

Vandaag, maandag 15 oktober 2012, presenteert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum een sluitende begroting 2013. Ook de meerjarenraming tot en met 2016 is sluitend. Dat is belangrijk omdat Loppersum het vanaf volgend jaar zonder financiële steun van het rijk moet doen.

Wethouder H. J. Stoel van financiën: ‘Als college zijn we tevreden dat we de begroting 2013 met een positief saldo van €128.000 kunnen aanbieden, ondanks de financieel economische tegenwind. Onze inwoners krijgen gelukkig niet te maken met nieuwe bezuinigingen. Dit positieve resultaat wordt vooral bereikt door een strenge begrotingsdiscipline. Dit geldt voor bestaande en voor nieuwe uitgaven.
Met deze sluitende meerjarenbegroting voldoen we aan de artikel 12 voorwaarde om in 2014 weer op eigen benen te staan en hebben we enige ruimte ingebouwd om nieuwe bezuiniging van het rijk het hoofd te kunnen bieden. Of dat voldoende is moet de komende periode blijken. Maar als wethouder van financiën kan ik met dit resultaat op dit moment alleen maar tevreden zijn. Het is voor de inwoners, de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie mooi dat alle inspanningen om uit de financiële problemen te komen niet voor niets lijken te zijn geweest. Dat is voor heel Loppersum een compliment.’
Een sluitende begroting 2013 en een positieve meerjarenraming 2014-2016 is bereikt zonder extra lastenverzwaringen en nieuwe bezuinigingen. Vanaf 2014 wordt de extra OZB verhoging van 2% per jaar, die door het rijk is opgelegd als voorwaarde voor artikel 12-steun, gestopt.
De programmabegroting 2013 en de meerjarenraming sluiten met positieve saldi:
                                              2013             2014             2015           2016
Begrotingssaldo in euro’s:    € 128.000     € 322.000    € 104.000   € 272.000

Wethouder Stoel; ‘Hoewel de bedragen positief zijn is het noodzakelijk de financiële discipline onverkort voort te zetten. Door de onzekerheid over nieuwe rijksbezuinigingen en de nieuwe taken die gemeenten over nemen van het rijk, blijven de financiële vooruitzichten ongewis. Ook moet dit jaar nog blijken of de laatste stappen in het saneringsplan allemaal volledig haalbaar zijn. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de ruimte in de begroting 2013 en in de meerjarenraming in stand te houden en het saldo voor 2013 toe te voegen aan de algemene reserve’ aldus de wethouder.

Natuurlijk Loppersum!
Zoals in het coalitieakkoord 2010-2014 is verwoord zetten wij ons in voor de verdere verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners en het versterken van het imago van de gemeente. Met de introductie van de slogan Natuurlijk Loppersum! wordt het groene karakter van onze gemeente en de vanzelfsprekendheid waarmee we zaken oppakken in Loppersum, benadrukt. De slogan willen we ook gebruiken om de speerpunten zoals Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid en het opknappen van de openbare ruimte door de hele gemeente heen te benadrukken. In dit licht wordt in 2013 de gemeentelijke website vernieuwd, waarmee ook de digitale dienstverlening verder wordt verbeterd.

Uiteraard blijven we ook de komende jaren onze inwoners actief betrekken bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals nu bijvoorbeeld in Middelstum en Garrelsweer. Dit doen we door te werken met klankbordgroepen.

Nieuw beleid
De begroting 2013 doet op een aantal terreinen voorstellen voor nieuw beleid:

  • Om ons speerpunt van beleid op het gebied van recreatie en toerisme kracht bij te zetten hebben wij 10 duizend euro structureel in de begroting opgenomen om ontwikkelingen te stimuleren en de ruimte voor cofinanciering uit te breiden. Wij hebben daarbij het voornemen om in 2013 nadere voorstellen te ontwikkelen die Loppersum verder profileren als gemeente van kunst en cultuur.
  • Voor een vernieuwde sportvoorziening in Middelstum zijn extra middelen geraamd.
  • We hebben structurele middelen opgenomen voor kosten die voortvloeien uit een vernieuwde website met meer functionaliteiten.
  • In 2013 willen wij plannen ontwikkelen en uitvoeren om via een grootschalige onderhoudsoperatie de kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en de structurele onderhoudsopgave en onderhoudskosten te beperken.
  • In het najaar van 2012 is een begin gemaakt met de kanteling in de WMO. Daarmee staan niet meer de rechten van de aanvrager van een voorziening centraal, maar de beste oplossing, zoveel mogelijk op maat, om volwaardige deelname in de maatschappij mogelijk te houden en te maken. Het rijksbeleid gaat er vanuit dat op deze wijze betere oplossingen kunnen worden gevonden en tegelijk de kosten kunnen worden beperkt. In 2013 zal moeten blijken of onze invulling van het nieuwe beleid de voorspelde resultaten oplevert.
  • Op interactieve wijze willen wij komen tot de opstelling van een nieuwe Welstandsnota om de kwaliteit van de bebouwde omgeving voor de toekomst te borgen.
  • Wij verwachten in 2013 de eerste voorstellen van de werkgroep duurzaamheid om het gemeentelijk beleid verder te verduurzamen en om de inwoners van onze gemeente in deze duurzaamheidgedachte mee te nemen.

Saneringsplan
Het uitvoeren van het saneringsplan, dat opgesteld moest worden in het kader van de artikel 12-status, verloopt voorspoedig. Van het totaal te bezuinigen bedrag (2009) van bijna 1,4 miljoen euro moet in 2013 nog ongeveer 345 duizend euro behaald worden. In november 2013 wordt het saneringsplan afgerond; dan staan we als gemeente vanaf 2014 weer op eigen benen.
Lokale lasten
De raad wordt voorgesteld de Onroerend Zaakbelasting (OZB) in 2013 te verhogen met 4,5%.
De rioolheffing stijgt met € 12,50. De zogenaamde pakketbelasting stijgt in totaal met 2,9 %: dit is gelijk aan vorig jaar. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd. De overige tarieven stijgen met 2,5%.
Behandeling in de gemeenteraad
Op maandag 5 november 2012 worden de programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie