30 mei 2024

Gemeente Loppersum heeft sluitende begroting 2006

0

De gemeente Loppersum heeft voor het komende jaar (2006) een sluitende begroting. Maar er is zwaar weer op komst voor de volgende jaren. De gemeente kan nog niet meeliften in de zich herstellende economie. De broekriem wordt door de rijksoverheid steeds verder aangetrokken. Dat noopt het gemeentebestuur tot steeds weer nieuwe creatieve oplossingen om de touwtjes aan elkaar te knopen.


Snoeien
De gemeente is juist op tijd (2005) een bezuinigingsoperatie gestart. De organisatie is inmiddels geslonken tot 74 formatieplaatsen. En vanwege de structurele wijziging in de nieuwe organisatie kan effici‘nter worden gewerkt. Ook de doelmatige huisvesting, waaraan wordt gewerkt, gaat bijdragen in een effici‘nter functioneren van het gemeentelijk bedrijf. Dat alles levert uiteindelijk financieel voordeel op. Verder zijn gemeentelijke taken uitbesteed aan derden en wordt er gewerkt aan de vorming van samenwerkingsverbanden met buurgemeenten. Dat alles moet leiden tot kostenbesparing.


Prestatie 2006
De gemeente heeft in de begroting 2006 geen geringe prestatie geleverd door de huidige voorzieningen in hoofdzaak in stand te houden en zelfs te verbeteren. Zonder naar volledigheid te streven is te denken aan  • de verbetering van de huisvesting van onderwijs in het algemeen en die van de Prinses Beatrixschool in Loppersum in combinatie met de peuterspeelzaal en kinderopvang en naschoolse opvang in het bijzonder,
  • aan de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk en de VVV, Leaderprojecten zoals het archeologisch steunpunt Zeerijp,
  • de ontwikkeling van de borgterrein Ewsum in Middelstum, het recreatieveld bij het zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum en herinrichting van het borgterrein Nittersum in Stedum.
  • Voor onderhoud van wegen zijn in deze periode extra middelen aangewend om een begin te maken met het wegwerken van aanwezige achterstanden.

Begrotingsevenwicht
Het college heeft zich nadrukkelijk ten doel gesteld met de begroting 2006 en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting naar begrotingsevenwicht te zoeken. ÒWij constateren in dat verband met vreugde, dat wij u zowel een sluitende begroting voor 2006 als sluitende meerjarenramingen kunnen presenteren. Dit geldt te meer, doordat wij er in overwegende mate in zijn geslaagd dit resultaat te bereiken zonder fundamentele aantasting van ons voorzieningenniveau, met een raming van verhoging van de lokale lasten beneden het inflatieniveau en met handhaving van de budgetten voor onvoorziene uitgaven en nieuwe investeringen,Ó aldus het college in haar aanbiedingsbrief.


Gemeente Loppersum

Geef een reactie