25 juli 2024

Gemeente Loppersum maakt zich sterk voor cultureel erfgoed

0
In de gemeente Loppersum staat veel cultureel erfgoed. Deze rijksmonumenten, karakteristieke panden en gebieden en beschermde dorpsgezichten zijn erg belangrijk voor de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Daar zijn we met elkaar zuinig op. In de gemeente Loppersum is bezorgdheid over de toekomst van cultureel erfgoed. Deze zorg heeft te maken met de gevolgen van gaswinning en de effecten die maatregelen, zoals het versterken of vervangen van woningen met zich meebrengen.
De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor haar cultuurhistorisch erfgoed. In 2016 is een inventarisatie gemaakt van het aanwezige erfgoed. Deze inventarisatie heeft geleid tot de aanwijzing van karakteristieke panden en karakteristieke gebieden. De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan om deze bijzondere panden en gebieden van een passende bescherming te voorzien.
Wethouder Pier Prins (Ruimtelijke Ordening): "Door dit bestemmingsplan willen we voorkomen dat waardevolle gebouwen zomaar kunnen worden gesloopt. We hebben eerder geconstateerd dat slopen van panden zonder zicht op een passende herinvulling niet wenselijk is. Erfgoed is voor een belangrijk deel bepalend voor het karakter van de gemeente en de leefbaarheid in de omgeving. Daarom hebben we ook geluisterd naar de zorgen en wensen van eigenaren en bewoners van karakteristieke panden. Zij maken zich net als wij zorgen over het behoud van hun panden." Naast gesprekken met eigenaren en bewoners, heeft de gemeente ook gesproken met partijen als historische verenigingen, dorpsbelangen, welstandscommissie Libau, LTO Noord, provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. Deze overleggen hebben geleid tot een verfijning van het bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan ligt niet alleen de focus op het behoud van panden. Kansen voor verbetering moeten worden benut, zodat de gebouwde omgeving in de gemeente aantrekkelijk en leefbaar blijft. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of behoud voorop moet staan, bijvoorbeeld als het gaat om panden die cultuurhistorisch gezien een hoge waarde hebben, of dat sloop tot de mogelijkheden behoort. Soms zullen er voorwaarden gesteld worden voor herontwikkeling van de locatie. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook andere invullingen zijn mogelijk.
Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en is van 5 september tot en met 16 oktober 2017 in te zien. Inzien kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast worden gedurende de inzagetermijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De inloop vindt plaats op dinsdag 12 september en donderdag 14 september, tussen 16.00 uur en 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Loppersum.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie