13 juli 2024

Nieuws van de gemeente.


 • Gebruik alcohol op straat niet toegestaan

 • Toestemming aanvragen gebruik carbidbussen

 • Aanvragen evenementenvergunning onder voorwaarden

 • Gladheidsbestrijding 2005/2006

Gebruik alcohol op straat niet toegestaanKort geleden is de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Loppersum opnieuw vastgesteld. In artikel 2.4.8 van deze verordening staat dat het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2005 besloten alle wegen in de gemeente hiervoor aan te wijzen.


Begrip “weg”
Het begrip weg moet ruim worden uitgelegd; daarom vallen ook bijvoorbeeld
parkeerplaatsen, aangrenzende grasveldjes, plantsoenen, aanlegsteigers
hieronder. Het verbod geldt niet voor terrassen van horecabedrijven en andere plaatsen waarvoor de burgemeester ontheffing heeft verleend op grond van de Drank- en Horecawet.
De politie zal de komende maanden toezien op het drankgebruik in het openbaar en bij een overtreding niet schromen om proces-verbaal op te maken.


Toestemming aanvragen gebruik carbidbussen


 In de Algemeen Plaatselijke Verordening is opgenomen, dat het carbidschieten tijdens de jaarwisseling met de bekende melkbussen in de gemeente Loppersum in principe verboden is, maar dat wel ontheffing gevraagd kan worden voor de periode van 31 december 10.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur.
Bij een openbaar evenement (dat wil zeggen met publiek erbij) verleent de burgemeester de toestemming, in andere gevallen (bijvoorbeeld bij het “inschieten” van de bussen) doen burgemeester en wethouders dat.


Aanvragen voor 10 december
Aanvragen om toestemmingen moeten dit jaar voor 10 december aanstaande worden ingeleverd bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeente, postbus 25 in Loppersum. Daarna worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Het aanvraagformulier wordt op verzoek toegestuurd, maar is ook af te halen bij de afdeling Algemene Zaken, Stationslaan 1 in Loppersum.
Er mag uitsluitend carbid worden afgeschoten door meerderjarige personen.
Bij de aanvraag moet direct een WA-verzekeringsbewijs met en minimale dekking van 1.000.000 euro per gebeurtenis worden ingeleverd.
 
Wanneer is geen toestemming nodig?
Geen toestemming is nodig voor carbidschieten op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, als gebruik gemaakt wordt
van bussen van maximaal 1 liter. De betreffende persoon mag daarbij geen gevaar veroorzaken voor andere mensen of voor het milieu.
Ook is geen toestemming nodig als het carbidschieten gebeurt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur
op een erf bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:


*       er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorgdraagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;


*       naast deze vier personen is er geen publiek aanwezig anders dan bewoners van de betreffende woning;


*       er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu;


*       er worden niet meer dan twee bussen gebruikt;


*       de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;


*       het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter; dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning; hierin liggen geen openbare paden of wegen;


*       Als het carbidschieten gebeurt na zonsondergang dan moet het schietterrein goed worden verlicht.


In alle andere gevallen is wel een vergunning nodig. De politie zal streng toezien op het gebruik van de bussen en zonder meer bekeuren als dat zonder de benodigde vergunning gebeurt.


Aanvragen evenementenvergunning onder voorwaardenU kunt een vergunning aanvragen voor het houden van evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals een braderie, buurt-, straat-, of dorpsfeest, sinterklaasintocht. 


Wanneer vergunning nodig
In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig: • als het evenement voor het publiek toegankelijk is;
 • als het evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en indien die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt;
 • als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
 • voor (levende) muziek of geluidsinstallaties, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik;
 • als er verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te houden.

Voorschriften bij indiening
Aanvragen voor een (evenementen) vergunning moeten minimaal 8 weken voor de aanvang van het evenement worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Bij zeer grote evenementen (Oranjeactiviteiten, Feestweken, Motorraces, etc.) moet de vergunning minimaal 4 maanden voor de aanvang van het evenement worden aangevraagd.
De aanvragen moeten (voorzover van toepassing) worden voorzien van een situatietekening, een verkeersplan (waarop aangegeven de te nemen verkeers- en parkeermaatregelen), tekening van tent met afmetingen, het aantal verwachte bezoekers etc.
Een aanvraagformulier voor een evenementenvergunning kunt u aanvragen bij de afdeling Algemene Zaken. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie, tel. 0596-575275.


Gladheidsbestrijding 2005/2006In de komende wintermaanden kunnen de wegen weer glad worden. Om beheersmatige, financi‘le en milieuredenen is het onmogelijk om op het moment van optreden alle gladheid te bestrijden. Daarom is een selectief strooibeleid noodzakelijk.


3 situaties
Bij de gladheidbestrijding onderscheiden we 3 situaties, waarop de strooitijden zijn afgestemd: 1. gewone gladheid (opvriessituaties; er is sprake van tijdelijke ochtend- en/of avondgladheid);
 2. abnormale gladheid (de gehele dag gladheid, sneeuwval, ijzel)
 3. extreme omstandigheden (langdurige sneeuwval, waarbij burgemeester en wethouders worden ingeschakeld i.v.m. openbare orde en veiligheid en gebruik wordt gemaakt van materieel van derden)

Strooitijden 1. bij gewone gladheid: vanaf 5.30 uur en start van de laatste ronde uiterlijk om 21.30 uur;
 2. bij abnormale gladheid: vanaf 5.30 uur en start van de laatste ronde uiterlijk om 23.00 uur;
 3. bij extreme omstandigheden: een 24-uursdienst.

Op zondag zijn de strooitijden bij gewone en bij abnormale gladheid vanaf 7.30 uur en start de laatste ronde uiterlijk om 21.30 uur.
Wilt u meer weten over het strooien, bel dan met de afdeling Openbare Werken, tel. 0596-575252.


De gebiedsindeling
Gebied a: Eenum, Garrelsweer, Leermens, Loppersum, Oosterwijtwerd, Wirdum, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk
Situatie 1. Bij normale gladheid wordt gestrooid in: Stationslaan, Schepperij, Wirdumerweg, Marktplein, Nieuwstraat, Kruisweg, Lagestraat, Burg. v.d. Munnikstraat, Molenweg, Raadhuisstraat, Hogestraat, Zeerijperweg, Lopsterweg, Borgweg, Tolweg, Godlinzerweg tot Godlinze, Omtadaweg, Molenweg ’t Zandt, Hoofdstraat, Oprit brandweer ’t Zandt, Zijldijksterweg, Voorwerkweg, Fivelweg, Terhornsterweg ged., Schatsborgerweg, Eenumerweg, Bosweg, Parallelweg, Oosterwijtwerderweg, Dieftilweg, Wierdeweg, Leermsterweg, Schansweg, Schoolweg, Damsterweg  ged. Oosterwijtwerderweg, Ripperdaweg, Dorpsstraat ged., Krewerderweg tot Kloosterweg, Dorpsstraat ged. Oosterwijtwerderweg, Damsterweg ged. tot provinciale weg, Eekwerderweg ged., Rijksweg tot Wirdum, Wirdumerweg ged., Kerkeweg, Eekwerderweg, Hogeweg, Stadsweg tot Winneweer, Rijksweg tot Wirdum, Wirdumerweg rest tot Loppersum, Oprit brandweer Loppersum, Singelweg.


Situatie 2. Alleen bij abnormale gladheid wordt gestrooid in: Zwartelaan, Kwekersweg, Nieuwe Tuinen, Industrieweg, Badweg, Pomonaweg, Sjuxumerweg, Duursumerweg, Schoolstraat, Verbindingsweg, Nieuweweg, Middenstraat, Rooie Voart, Kreupelstraat, Hofstraat, Tuinbouwstraat, Wadden, Fivelstraat, Delfstraat, Zeedijken, Kersenlaan ged., Appelhof, Bessentuin, Pruimenhof, Fruitlaan, Cremersheerd, Veldzicht (hoofdroute), Lissebonsepad, De Hoogte, Kerklaan, Karshof, Oosterstraat, G. van Damweg, H. Oostingstraat, Oostersingel, Kerkpad,  Kalverstraat, Rondweg, IJzerbaan, Tuindersweg, Molenweg Zeerijp, Noorderstraat, Kwekersweg, Fromaweg, Streeksterpad, Enzerlenzerlaan ged., S.T. Haanstraat, Bovendijks, Ockingheheem, Hondersteweg, Kolhornsterweg ged., Den Hoornsterweg, Korendijk, Terhornsterweg, Garsthuizerweg, Eekwerdermeedenlaan, Bolhuislaan, Wirdumermeedenweg, Meedenweg, Hoekmeersterweg, Merumerlaan.


Overige wegen en paden waar niet gestrooid wordt: Ter Muyden, Zijlvest, Delfstraat zijtak, Schipsloot, Burgerij, Pastoriepad, Priel, Kwelder, Veldzicht (secundaire route), Zorgvlijt, Poortweg, Kerkpad, Ossenlaan, Katerlaan, Pruimlaan, Eekwerderpad, Kapslaan, Lutjerijp, Westerweg, Bieuwengalaan, Noorderlaan, Middenlaan, Kerkpad, Zuiderlaan, Woldweg, Kampweg, Beukweg, Vinkenstraat, Oosterhuizerweg, Kerkepad Wirdum, Kerkepad Garrelsweer, Trekpad Garrelsweer, Kersenlaan ged.


 Gebied B:  Garsthuizen, Huizinge, Middelstum,  Startenhuizen, Stedum, Toornwerd,  Westeremden, Westerwijtwerd
Bij normale gladheid wordt gestooid in:
Trekweg, G.A. Straat,  Oprit brandweer Middelstum, Oude Schoolsterweg, Burg. v. Ankenweg, Menthedalaan, Grachtstraat, Burchtstraat, Asingalaan, Brouwerslaan, Menthedaweg, Zuiderstraat, Heerestraat, Boerdamsterweg tot brug, Colpende, Huizingerweg, Hoofdweg Huizinge, E.L. Ubbensweg, Smedemaweg tot Eemshavenweg, Karshofweg, Kuiperijweg, Smydingheweg, Dijkumerweg, Fiveldijk, Westeremderweg, Zeerijperweg, Groeveweg, Garsthuizerweg, Molenweg Westeremden, Pastorieweg, Huizingerweg, Bredeweg vanaf Molenweg, Weersterweg, Stationsstraat Stedum, Stationsweg, Kampweg, Bedumerweg klinkerged., Triezenbergstraat, Molenweg Stedum, Hoofdstraat ged., Lopsterweg, Delleweg tot Winneweer, Groot Hemerteweg, Lellensterweg, Maljehornsterweg (door Ten Boer), Bedumerweg asfalt ged., Crangeweersterweg, Halteweg, Boerdamsterweg tot brug, Pompsterweg, Dorpsweg, Heemweg, Tolweg, Jaagpad, Toonwerderweg zuid, Dethmersweg, Toornwerderweg noord.


Situatie 2: Alleen bij abnormale gladheid wordt gestrooid in: Joh. Lewestraat, B. Entensweg, Korenlaan, Akkerstraat, Kwekerstraat, Hemonystraat, Vlaslaan, De Bosrand, Plataanlaan, Groensingel asfaltgedeelte, Wilgenlaan asfaltgedeelte, Hippolytuslaan, Oosterburen, Oldenoordweg, Gela Manningalaan, Jac. Vinhuizenstraat, Fraamweg, Keesriefweg, Beeksterweg, Torenstraat Huizinge, Kleineweg Westeremden, Wierdeweg, Dorpsstraat, Kosterijweg, Oude Boor, Vierburenweg, Nieuwstad Garsthuizen, Roperijweg, Symensoord, Walkumaweg, Weverijweg, Hilmaarweg Stedum, Weemweg, Vlaspad, Singelweg, S. Jensemahorn, A. Clantstraat, Hoofdstraat ged., Kaakstraat.


Overige wegen en paden waar niet gestrooid wordt: Klaproosstraat, Groensingel klinker ged., Meidoornlaan, Esdoornlaan, Wilgenlaan klinker ged., Schoolstraat, Kerkstraat, Kerkpad, Ossengang, Oude Gang, Marialaan, Pastoriepad, Synagogegang, Melkvaaller, Fraamweg zijtak.

www.stedum.com

Geef een reactie