21 juli 2024

Gemeenten gaan ambtelijk nauw samenwerken

0

De colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben ingestemd met een eerste uitwerking door de gemeentesecretarissen van de contouren, van een mogelijk shared service center (ssc) voor de drie gemeenten. Een ssc is een werkorganisatie waarin gezamenlijke diensten van gemeentelijke organisaties zijn ondergebracht. De contourschets geeft aan hoe deze werkorganisatie eruit kan zien.

Ook is erin aangegeven welke voordelen er aan deze samenwerking zijn verbonden: continuïteit in dienstverlening, kwaliteitsverbetering van dienstverlening en verbetering van efficiency. De drie gemeenten hebben zich in juni 2008 verbonden aan het bestuursakkoord Eemsdelta, waarin intensieve ambtelijke samenwerking een van de uitgangspunten vormt. Uitgangspunten van de samenwerking in een ssc zijn:

  • De drie gemeentebesturen zijn en blijven autonoom en beslissingsbevoegd binnen het eigen gemeentelijk grondgebied;
  • De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, evenals efficiency-overwegingen zijn aanleiding voor verregaande samenwerking op ambtelijk niveau;
  • De samenwerking moet voordelen brengen in kwaliteit, continuïteit en kosten;
  • De drie gemeentehuizen blijven lokaal bestaan als klantcontactcentrum;
  • Leidend principe is: afdelingen samenvoegen tenzij een goede reden bestaat dat niet te doen.

De verwachting is dat het ssc kan starten per 1 januari 2013. Er is een raming gemaakt van de benodigde kosten. De drie colleges beschouwen de keuze als een fundamentele doorbraak al is er nog veel uit te werken.
Discussie met de raden
De drie colleges gaan in maart een kaderstellende discussie voeren met de gezamenlijke raden. Onderwerpen in deze discussie zijn: het shared service center, het verandertraject, de verwachte resultaten en de invoeringskosten.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie