21 mei 2024

Groninger Waddenkust in startblokken voor investeringen

0

De provincie Groningen heeft het programma voor het Groninger Waddenfonds vastgesteld. De vier kustgemeenten, de waterschappen en de provincie Groningen hebben dit programma samen met maatschappelijke organisaties opgesteld. Naast partijen uit de Groene Coalitie (agrarische- en natuurorganisaties) waren dat de Vereniging van Groninger Dorpen, de ANWB en Groninger Seaports.

In de komende periode gaan de overheden en maatschappelijke organisaties op zoek naar kansrijke en aansprekende projecten die een impuls kunnen geven aan de natuur en/of de economie in de Waddenregio. Het versterken van de positie, aantrekkelijkheid en de identiteit van de kustregio staan daarbij centraal. Het Groninger Waddenprogramma richt zich op de samenhang in de thema’s water, natuur en landschap, toerisme en recreatie en vitaliteit van de regio.

Om de verschillende doelen van het Waddenfonds te behalen hebben de Groninger overheden vijf programmalijnen ontwikkeld. Het gaat daarbij om ‘de Waddennatuur’, ‘Duurzaamheid en vitaliteit van streek en dorp in de Waddenring’, ‘de promotie en vermarkting van de Waddenring’, ‘de landbouw en de visserij’ en ‘de Eemshaven, bedrijventerreinen en energie’. De projecten kunnen betrekking hebben op natuur- en landschapswaarden, het tegengaan van externe bedreigingen van de Waddenzee, duurzame economische ontwikkeling, duurzame energie en kennis.

Het mag niet gaan om reguliere activiteiten van overheden of voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Projecten die bijdragen aan meerdere doelen en veel draagvlak.

www.gic.nl

Geef een reactie