21 juli 2024

IJsvereniging en Oranjevereniging

0
Net als het afgelopen jaar houden de ijsvereniging en Oranjevereniging hun jaarvergadering en algemene ledenvergadering samen op dezelfde dag en dezelfde plaats. Beide besturen nodigen hiervoor al hun leden uit om aanwezig te zijn bij de vergaderingen Deze vinden plaats op dinsdag 14 november 2017. De gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in “Moarstee”.

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging    

1.     Opening
2.     Ingekomen stukken
3.     Notulen en Jaarverslag door de secr.

4.     Financieel verslag door de Penn.

5.     Verslag kasnazieners: Dhr. P. Oldenhuis en Mevr. I. Rijskamp

6.     Benoeming kasnazieners

7.     Contributie

8.     Voorstel: Autm.Incasso.

9.     Evaluatie 2017

10.  Vooruitblik naar festiviteiten van 2018

11.  Bestuur: aftr.   Dhr.  L. Kruidhof

12.  Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor:

      Dhr. L. Kuitert  Molenstraat 12  9921 PE  Stedum

Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot het begin van de vergadering worden ingeleverd bij het bestuur.
13.  Afscheid Lukas Kruidhof.

14.  Wat er verder ter tafel komt

15.  Rondvraag.

 Sluiting                                                

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum
1.     Opening
2.     Mededelingen / ingekomen stukken

3.     Notulen van de jaarvergadering van 15 november 2016, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/)

4.     Jaarverslag

5.     Financieel verslag van de penningmeester

6.     Verslag kasnazieners

7.     Steemer Omloop

8.     Schoolschaatsen/schoollopen

9.     125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018

10.  WVTTK

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

, Bestuur Oranjevereniging en bestuur IJsvereniging

Geef een reactie