25 juli 2024

Inloopdagen bouwblokkenkaarten buitengebied

0

Het college van de gemeente Loppersum nodigt haar inwoners uit voor een tweetal inloopdagen in maart. Tijdens deze bijeenkomsten kan in een persoonlijk gesprek reactie gegeven worden op de voorliggende bouwblokkenkaarten van het z.g. buitengebied; het landelijk gebied van de gemeente.

17 maart en 23 maart as.
Het college vindt het belangrijk om haar inwoners en belanghebbenden de bouwblokkenkaarten voor te leggen om in gezamenlijkheid te kunnen beoordelen of de functies op de gewenste manier zijn neergelegd. Op donderdag 17 maart en woensdag 23 maart kunnen de inwoners van 16.00 tot 20.00 uur de bouwblokkaarten inzien en hun reactie geven.
Inhoud
Op de kaarten zijn de agrarische bouwblokken en overige functies in het plangebied weergegeven. Deze kaarten zijn gebaseerd op gegevens over het feitelijk gebruik in het plangebied. Dit betekent dat op perceelsniveau is geïnventariseerd wat het huidige gebruik is. Het gebruik is, tezamen met enkele beleidsuitgangspunten uit de Kadernota Buitengebied, vastgelegd op de kaarten. Deze kaarten dienen als basis voor de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied.
Reacties en verdere procedure
Deze inloopdagen zijn onderdeel van het proces om te komen tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Tussenstap is het voorontwerpbestemmingsplan; hier kunnen inwoners hun reactie op geven. Dit leidt tot het ontwerpbestemmingsplan waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en uiteindelijk eindigt dit in het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie