19 juni 2024

Inspraak concept verordening Wmo

0

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken bekend, dat de conceptverordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 25 juli 2006 tot 6 september 2006 ter inzage ligt. Ê

Ê

De Wmo is een nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2007. De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet vallen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de invoering van de Wmo komen daar een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) bij.

De grootste verandering is de bundeling van de wetten (waardoor beleid op elkaar kan worden afgestemd) en de verandering in de sturingsfilosofie. Gemeenten moeten straks verantwoording  afleggen aan hun eigen inwoners in plaats van aan het rijk. Hiervoor wordt een adviesraad Wmo in de gemeente Loppersum opgericht.


 


De gemeenteraad heeft op 19 juni de startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vastgesteld. Vervolgens is er op 11 juli een informatiebijeenkomst gehouden voor belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens deze avond heeft een aantal personen zich aangemeld voor de initiatiefgroep adviesraad Wmo. Deze initiatiefgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) belanghebbenden en is betrokken bij het uitwerken van de diverse beleidsterreinen van de Wmo.


 


Het college van de gemeente Loppersum wil graag ook uw reactie ontvangen op de conceptverordening. Hierin komen naast begripsbepalingen en slotbepalingen de volgende onderwerpen aan de orde:


    vorm van te verstrekken individuele voorzieningen


    hulp bij het huishouden


    woonvoorzieningen


    het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel


    verplaatsen in en rond de woning


    het verkrijgen van voorzieningen


 


U kunt tot 6 september schriftelijk reageren op de conceptverordening door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. De conceptverordening wordt vervolgens besproken in de raadscommissie op 4 september 2006 en vastgesteld door de gemeenteraad op 18 september 2006.


De conceptverordening ligt ter inzage in het gemeentehuis, Stationslaan 1 te Loppersum en is te raadplegen op loppersum.nl. U kunt op verzoek een exemplaar toegestuurd krijgen door te bellen met het Klant Contact Centrum, tel. 0596-575275.


In het najaar van 2006 zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd om u nader te informeren over de Wmo.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie