22 april 2024

Inventarisatie situatie ouderen in Stedum

0

Deze inventarisatie is voortgekomen uit:

– de uitkomsten van de dorpsvisie, toegespitst op de antwoorden van 55-plussers
– de uitkomsten van een gesprek met de werkgroep Stedum
– informatie verzameld van organisaites als Thuiszorg, woningbouwcorporatie en gemeente


Algemeen


In Stedum wonen 124 mensen van 65 jaar en ouder.


In totaal hebben 176 personen van 55 jaar en ouder deelgenomen aan de dorpsvisie.


Het ging het 85 mannen en 91 vrouwen


133 mensen zijn getrouwd;  41 alleenstaand


 


Seniorenwoningen


59 mensen (33,7%)vinden dat de huidige seniorenwoningen behouden kunnen worden, mits ze opgeknapt worden.


52 keer (29,7%)wordt er gezegd dat de bestaande woningen afgebroken moeten worden, mits er nieuwe seniorenwoningen komen en 42 (24%)mensen vinden dat de huidige woningen afgebroken kunnen worden, mits er andere woningen komen.


89 mensen (51,1%) vinden dat er gewone, kleinere woningen gebouwd moeten worden, terwijl 68 mensen (39,1%) graag een complex seniorenwoningen gebouwd ziet worden.


 


Ruim de helft van de mensen vindt dus dat de huidige woningen afgebroken moeten worden, mits er vervangende woningen komen.


Een vrij grote groep vindt dat er een seniorencomplex zou moeten komen in Stedum. Onduidelijk is, of mensen daar ook gaan wonen. Bij de woningbouworganisatie(Borgen en Wierden) wordt nog nagevraagd of er bouwplannen zijn en wat dat voor plannen zijn.


 


Er zijn in Stedum weinig seniorenwoningen. De seniorenwoningen die er zijn, zijn te klein.  De seniorenwoningen staan aan de Weemweg en de Hilmaarweg. In toaal gaat het om 44 woningen.


Uit de dorpsvisie blijkt dat er wel behoefte is aan grotere seniorenwoningen. De tuinen zijn vaak te groot. Veelal is men niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn voor aanpassingen aan de woning. Aanpassingen kunnen er voor zorgen dat men langer in het huis kan blijven wonen. De meeste ouderen wonen in eigen woningen.


Uit de enqute blijkt dat verreweg de meeste ouderen in Stedum willen blijven wonen en niet van plan zijn te gaan verhuizen.


Uit gegevens van de indicatiecommissie zal moeten blijken hoeveel ouderen uit Stedum ingeschreven staan voor het verzorgingshuis.


 


Aanknopingspunten voor het steunpunt:


         tuinen huidige woningen vaak te groot–> aanbod voor onderhoud


         aanpassingen aan woningenˆ info voer woningaanpassingen via WVG


         behoefte aan seniorenwoningen


 


Woonomgeving


Het merendeel van de mensen, 110 (62,9%), wil in Stedum blijven wonen, ook al verdwijnen de voorzieningen, terwijl 59 ( 28%)mensen dan gaan verhuizen of overwegen te verhuizen


 


Het merendeel van de 55-plussers wil in Stedum blijven. Dit betekent waarschijnlijk  dat Stedum een prettige plaats is om te wonen, ook zonder voorzieningen.


 


Ouderen vinden het prettig wonen in Stedum, afgaand op de resultaten uit de enqute, dat men zelfs als de voorzieningen verdwijnen in Stedum wil blijven wonen. De meeste ouderen komen regelmatig buiten. Een enkeling zie je bijna nooit. Er zijn trouwens weinig bankjes in het dorp waar men even kan uitrusten en de kwaliteit van de trottoirs is hier en daar slecht.


De afstand tot de winkel is voor de meesten geen probleem, bovendien heeft de winkel ook een bezorgdienst. De rijdende winkel is sinds kort verdwenen.


 


Aanknopingspunten voor het steunpunt


         aandacht voor klachten over groen en grijs


 


Voorzieningen


Supermarkt


Van de groep 55-plussers maken 56 mensen (32,4%) voor de meeste of alle levensmiddelen gebruik van de Troefmarkt.


Ongeveer de helft van de levensmiddelen wordt door 17 mensen (9,8%) bij de Troefmarkt gekocht


52 mensen (30,1%)kopen slechts een klein deel bij de Troefmarkt en 21 mensen (12,1%)kopen geen levensmiddelen bij de Troefmarkt.


45 mensen ( 26,3%) geven aan dat er een (groot) probleem ontstaat, terwijl 112 mensen (63,5%)aangeven dat er helemaal geen probleem ontstaat of dat het wel meevalt.


Het behoud van de supermarkt wordt door de meeste 55-plussers, 149 (84,7%) als (meest) belangrijk gevonden


 


Voor het aanschaffen van levensmiddelen vervult de Troefmarkt een belangrijke functie


Voor ruim een kwart van de mensen zou het verdwijnen van de Troefmarkt een probleem opleveren. De supermarkt is voor deze leeftijdsgroep een belangrijke voorziening.


 


Huisarts


Bijna alle 55-plussers, 171 (97,2%) vindt het behoud van de huisarts (het meest) belangrijk.


 


Vooral 55-plussers hebben er veel belang bij dat er in het eigen dorp een huisarts is.


 


132 mensen (75,4%)vinden behoud van het consultatiebureau (het meest) belangrijk


 


Ruim driekwart van de mensen vindt behoud van het consultatiebureau belangrijk. Waarschijnlijk maken  55-plussers gebruik van het consultatiebureau als het gaat om hun kleinkinderen.


 


Activiteiten


Jeu de boulesclub


Een overgrote meerderheid van 137 personen (78,7%)vindt dat de jeu-de-boulesclub moet blijven bestaan.


Slechts 19x (10,9%) wordt aangegeven dat de club moet stoppen.


 


Blijkbaar vervult de jeu-de-boulesclub een belangrijke functie.


 


De indruk bestaat dat een groot aantal ouderen deelneemt aan activiteiten. De bijeenkomsten georganiseerd door de vrouwenraad worden goed bezocht. Ook is er een gymgroep en een jeu de boule groep. Veel ouderen zijn ook lid van de diverse verenigingen in het dorp of bezoeken activiteiten van kerkelijke verenigingen.


 


Aandachtspunten voor het steunpunt:


         bij het aanbieden van activiteiten rekening houden met wat er al is en alleen aanvullend aanbod doen


 


 


Hulp en zorg


81 mensen vinden dat er een klussendienst moet komen, 25 vinden van niet en 69 mensen hebben geen mening.


 


In de gemeente Loppersum bestaat klussendienst de Vliegende Equipe. Misschien kennen mensen deze klussendienst niet of weten niet hoe er gebruik van te maken.


 


De ÒVliegende EquipeÓ  zou hulp kunnen bieden bij klusjes in en rond het huis. Welke mogelijkheden men heeft en hoeveel gebruik er van wordt gemaakt zal moeten worden nagevraagd. Naast de hulp van vrienden, buren en familie wordt er veel hulp gegeven door de thuiszorg.


 


Het blijkt dat van de hulp en zorg die Thuiszorg Groningen in Stedum biedt, 83% ten goed komt aan 65-plussers.


Het gaat om:


Persoonlijke verzorging. Dit is hulp die gegeven wordt bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, eten en drinken geven. (407 uur op jaarbasis)


Huishoudelijke verzorging: huishoudelijk werk en bv. de maaltijd klaarmaken (365 uur op jaarbasis)


Verpleging: medicatie toedienen, wond-  en stomaverzorging, incontinentieverzorging, terminale zorg (201 uur op jaarbasis)


Alphahulpverlening: schoonmaken van de woning (168 uur op jaarbasis)


 


Weinig gebruik wordt gemaakt van activerende begeleiding, de functie advies, informatie en voorlichting en alarmering. De vraag is of dit komt omdat mensen niet op de hoogte zijn of er geen behoefte aan hebben


 


Veel ouderen hebben ook particuliere hulp.


 


Of men zelf ook hulp geeft aan partner of familie zal verder moeten worden uitgezocht om een duidelijker beeld te krijgen van de rol van mantelzorgondersteuning in het steunpunt.


 


Aanknopingspunten voor het steunpunt:


         informatie geven over Vliegende Equipe + folders hiervan in het steunpunt hebben


         informatie over aanbod Thuiszorg Groningen, met name minder bekend aanbod + folders hierover in Õt steunpunt


         een beeld krijgen van ouderen die mantelzorg krijgen


 


Gemeentelijke zaken


Over het algemeen heeft men de indruk dat  ouderen onvoldoende op de hoogte zijn van allerleigemeentelijke regelingen.


 


Aanknopingspunten voor het steunpunt:


-Het samenstellen van een telefoonkaart


-bekend maken met de ouderenadviseur van Wiemersheerd.


-Regelmatig stukjes in de dorpskrant


 


Vervoer.


Voor het vervoer naar dokter, ziekenhuis of tandarts maakt men veelal gebruik van buren of familie. Maar de meeste ouderen hebben nog eigen vervoer. Stedum heeft een goede treinverbinding met Groningen en Delfzijl.


 


 


Dienstencentrum


94 mensen  (54,7%) willen dienstencentrum, 60 mensen(34,9%) maakt me niet zoveel uit.


 


Ruim de helft van de mensen wil een dienstencentrum. Mogelijk kan een steunpunt hier invulling aan geven.


 


Geef een reactie