13 juli 2024

Inwoners behouden Huishoudelijke Ondersteuning

0
Voor de bijna tweeduizend inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum die Huishoudelijke Ondersteuning (HO) hebben, blijft die be-schikbaar voor de komende jaren. En uiteraard is dat ook het geval voor nieuwe cliënten HO.
Om dit te bereiken tekenden de zeven gemeenten en vier aanbieders van huishoudelijke ondersteuning op 30 november 2017 een convenant. Onder HO vallen werkzaamheden die nodig zijn om iemand een schone en leefbare omgeving te bieden, zoals lichte en zware schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe overeenkomst voor levering en onderhoud van trapliften getekend.
Indicatie Huishoudelijke Ondersteuning en trapliften
Sinds 1 januari 2016 hebben gemeenten voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-ning de zorgplicht om huishoudelijke ondersteuning in te kopen. Om voor deze voorziening in aan-merking te komen, moet iemand beschikken over een door de gemeente daarvoor afgegeven indica-tie. Ook voor de trapliften geldt dat iemand voor deze voorziening in aanmerking komt als de gemeen-te daarvoor een indicatie heeft afgegeven.
Aanbestedingsprocedures
De huidige convenanten voor HO lopen per 1 januari 2018 af. Via een gezamenlijk gevoerde aanbe-stedingsprocedure continueren de zeven gemeenten de samenwerking met de twee huidige partijen, Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Tzorg, Daarnaast blijft Thuiszorg Noord (’t Gerack) huishoudelijke ondersteuning leveren in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum. Nieuw is dat de zeven gemeenten een convenant met FlexiPlus Thuiszorg hebben gesloten. Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners dus ook op deze nieuwe aanbieder een beroep doen voor huishoudelijke ondersteuning.
De aanbesteding voor levering en onderhoud van trapliften is per 1 januari 2018 opnieuw gegund aan de huidige leverancier, Otto Ooms BV.
Blij met uitkomst
Alle betrokken partijen zijn blij met de uitkomst van de aanbestedingen. Coördinerend portefeuillehou-der Wmo, Meindert Joostens (gemeente Delfzijl): ‘Ik ben verheugd dat we de samenwerking met de huidige organisaties voort kunnen zetten. Voor de organisaties en met name ook voor de cliënten én hulpen geeft dit de komende jaren rust en stabiliteit. Daarnaast willen we deze periode benutten om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van een zo toekomstbestendig mogelijke huishoudelijk ondersteuning.’

, Gezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam

Geef een reactie