28 mei 2024

Inzage voorontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Stedum

0

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum bekend dat de bestemmingsplannen ‘Kindcentrum Stedum’ en ‘Kindcentrum Loppersum’ worden voorbereid.
Inspraak
Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat gedurende zes weken, van 23 augustus 2016 tot en met 3 oktober 2016, de voorontwerp bestemmingsplannen ‘Kindcentrum Stedum’ en ‘Kindcentrum Loppersum’ voor een ieder ter inzage liggen. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een kindcentrum in Loppersum als in Stedum.
De voorontwerpbestemmingsplannen liggen voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
– Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl*;
– Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.
Gedurende de inzage termijn kan een ieder schriftelijk en mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevr. T. Swijghuizen-Blokzijl, bereikbaar via telefoonnummer 0596-548200.
Inloopavond dinsdag 13 september
Het college van de gemeente Loppersum nodigt haar inwoners uit voor een tweetal inloopbijeenkomsten in Stedum en Loppersum. Tijdens deze bijeenkomsten kan in een persoonlijk gesprek een reactie gegeven worden op de voorontwerpbestemmingsplannen.
Op dinsdag 13 september kunnen de inwoners van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum in Stedum, Bedumerweg 8, het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kindcentrum Stedum’ inzien en hun reactie geven.
Vervolgprocedure
Het college van burgemeester en wethouders neemt de eventueel ingediende inspraakreacties in behandeling. Dit leidt tot ontwerpbestemmingsplannen waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en uiteindelijk eindigt dit in het vaststellen van de bestemmingsplannen door de raad.

*Digitale inzage: Voor digitale inzage klikt u op deze link. U ziet links in het scherm een venster met Locatie, Naam, ID en Criteria. U klikt op ID en vult achter NL.IMRO. het volgende nummer in: 0024.03BP0004-VO01  (BP en VO moeten ook ingevoerd worden als hoofdletter en vergeet de punt en het koppelstreepje niet). Vervolgens klikt u op zoeken en zult u het dossier kunnen inzien.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie