20 juli 2024

Jaarrekening 2009 gemeente Loppersum

0

De accountant heeft in het verslag van bevindingen over 2009, evenals in 2008, een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid afgegeven. Het ontwerp voorstel Jaarrekening 2009 staat op de agenda van de raadscommissie van maandag 21 juni a.s.. De oorspronkelijke begroting voor 2009 sloot de gemeente Loppersum af met een tekort van 794.000 euro. Onder invloed van de door de raad vastgestelde tussenrapportages is het tekort in de loop van het jaar opgelopen tot 5.8 miljoen euro.

Dit is in hoofdzaak het gevolg van het bijramen van vastgestelde beheerplannen, waarin het inlopen van achterstallig onderhoud is begroot. Het rekeningresultaat wijkt sterk af van de tussentijds aangepaste begroting. In plaats van een tekort is sprake van een overschot van 9.6 miljoen euro. Een verschil kortom van ruim 15 miljoen euro.
Positief saldo
Dit verschil laat zich globaal voor de helft verklaren uit de verkoop van het aandelenbezit in Essent. Daarnaast is in het kader van artikel 12-steun en de bijraming van de kosten van uitvoering van de beheerplannen een extra bedrag aan algemene uitkering uit het gemeentefonds toegekend.
Overige verklaringen voor het positieve saldo zijn de verkoop van een gebouw, aangegane verplichtingen die nog in 2010 tot uitgaven leiden en onderschrijdingen op het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, paden, bruggen, gebouwen etc.). Voor dit onderhoud heeft de gemeente extra middelen ontvangen, maar de uitvoering gebeurt gefaseerd. Het grootste deel (7,9 miljoen euro) van het saldo van 9,6 miljoen euro wordt door de gemeente op de bank gezet voor de rente die het opbrengt. Dit is noodzakelijk als compensatie voor het missen van dividend nu de aandelen Essent zijn verkocht. Voor het overige deel van het voordelige saldo doet het college enkele voorstellen aan de raad, zoals het reserveren van middelen voor het plegen van onderhoud aan de openbare ruimte, de uitvoering van het saneringsplan en het voldoen aan reeds aangegane verplichtingen.
Beleid 2009
In de jaarrekening 2009 zoals het wordt behandeld in de commissievergadering van 21 juni a.s. is ook aandacht voor het gevoerde beleid en de resultaten hiervan. In 2009 heeft de gemeente Loppersum veel bereikt. Zo heeft het Ministerie van BZK op basis van het saneringsplan op hoofdlijnen een aanvullende uitkering toegezegd voor onder andere het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen. Het zwaartepunt van de uitwerking van het saneringsplan in concrete maatregelen ligt in 2010. Een extern adviseur hoopt voor de zomer de oriëntatieronde met vertegenwoordigers van diverse verenigingen te hebben afgerond. Op basis van deze gesprekken volgt nadere invulling.
In 2009 zijn de uitleggebieden Over de Wijmers in Loppersum en Middelstum Zuidrand uitgewerkt en is er tot kavelverkoop overgegaan. Daarnaast heeft de gemeente strategische aankopen gedaan om het centrumplan te kunnen realiseren en  is de nieuwbouw in de Burgemeester Van der Munnikstraat dichterbij gebracht. Hier kunnen we trots op zijn.
In 2009 zijn er in het kader van de digitale dienstverlening aan burgers en om invulling te geven aan het rijksbeleid en rijksvoorschriften op dit terrein een aantal voorbereidingen getroffen voor verbetering van de kwaliteit en functionaliteit van de website. Het ingezette beleid wordt in 2010 gecontinueerd.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie