23 februari 2024

Jaarrekening gemeente Loppersum sluit positief

0

De jaarrekening 2011 van de gemeente Loppersum sluit met een positief resultaat van 648 duizend euro. Dit resultaat is voor het grootste gedeelte het gevolg van incidentele voordelen in 2011. Zo is er ten opzichte van de begroting een voordeel van 349 duizend euro in de overhead en viel de algemene uitkering uit het gemeentefonds 157 duizend euro mee.

Wethouder Jan Stoel (CU): "Als college zijn we tevreden met het positieve resultaat over 2011. Loppersum heeft een stijgende (financiële) lijn en dat is mooi. Wel wil ik er voor waken al te optimistisch te zijn. De komende tijd zal moet blijken welke extra bezuinigingen er vanuit de Rijksoverheid op ons afkomen, maar voor nu ben ik blij met deze jaarrekening."
Artikel 12
In 2011 heeft de gemeente Loppersum wederom belangrijke stappen gezet in het kader van de activiteiten die voortvloeien uit de artikel 12-status. Het betreft de verdere uitvoering van het saneringsplan in de route naar een reëel en structureel sluitende begroting zonder rijkssteun vanaf 2014. Met name de zogenaamde externe trajecten waarin door privatisering op de gemeentelijke uitgaven is bespaard, zijn in goed overleg afgerond. Daarnaast is in 2011 begonnen met het wegwerken van acute achterstanden in het onderhoud van wegen en bruggen. Verder is als gevolg van de afwikkeling van de verkoop van Essent aandelen de algemene reserve verder verstevigd.
Samenwerking
Op verschillende onderdelen zijn samenwerkingsvormen in 2011 verder uitgewerkt. In het kader van het bestuursakkoord Eemsdelta is in DEAL verband gewerkt aan een intergemeentelijke structuurvisie. Daarnaast is in samenwerking met woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs en detailhandel gebouwd aan een toekomstbestendig woon- en leefbaarheidsplan en er is een gezamenlijk bureau voor economische zaken gerealiseerd. Ook is met Delfzijl en Appingedam gestart met de voorbereiding op de overdracht van rijkstaken naar gemeenten en wordt gewerkt aan de realisatie van het Shared Service Centre.
Woningbouw
Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt en de aanpassing van de bevolkingsprognoses is gemeente Loppersum genoodzaakt om verliezen op de grondwaarden voor Stedum en Middelstum in te boeken. Door nu in te grijpen lopen tekorten niet verder op en worden de risico’s van de grondexploitaties beheerst als onderdeel van solide financieel beleid.
Resultaatbestemming
Het college stelt aan de raad voor om het positieve resultaat voor 626 duizend euro beschikbaar te stellen voor uitvoering van taken in 2012, 16 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoering beheerplannen en 5 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve gebouwenbeheer.
Behandeling jaarrekening
De jaarrekening wordt op 25 juni 2012 door de gemeenteraad behandeld. Tot die tijd liggen de jaarstukken ter inzage bij het KlantContactCentrum van het gemeentehuis en in de bibliotheken van de gemeente Loppersum. Tevens is de jaarrekening te downloaden op de gemeentelijke website.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie