22 april 2024

Jaarvergadering IJsvereniging en Oranjevereniging

0
Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met de Oranjevereniging. Deze vindt plaats op dinsdag 19 november 2019. De gezamenlijke vergadering begint om 20.00 uur in ons clubgebouw “Moarstee”. De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum. De Oranjevereniging zal deze avond ook het thema bekend maken van de grote optocht op 5 mei 2020. Wij nodigen alle contactpersonen van de straten uit om op deze vergadering aanwezig te zijn. 
 Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 20 november 2018, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/)
4. Jaarverslag
5. Noorderrondrit (NRR)
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Verslag kasnazieners (Heike Smit en ?)
8. Bestuursverkiezing: Aftredend Krista Kremer (niet herkiesbaar) Voorgedragen: Nynke Osinga Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het bestuur.
9. Steemer Omloop (datum voor 2020: 16 mei)
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting 
————-
Agenda jaarvergadering Oranjevereniging
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen en Jaarverslag secretariaat.
4. Financieel verslag penningmeester.
5. Verslag kasnazieners (mevr. T. Leegte en dhr. P. Slager).
6. Benoeming nieuwe kasnazieners.
7. Contributie: Automatische incasso.
8. Bestuur: Aftredend dhr. J. Schaap.
9. Vooruitblik naar 2020.
10. Thema Optocht 5 mei 2020.
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag.
13. Sluiting. 

www.stedum.com,

Geef een reactie