13 juli 2024

Jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging op 21 november

Agenda jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging

Op dinsdag 21 november is er de Jaarvergadering van de Oranjevereniging tezamen met de IJsvereniging in Moarstee.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda Oranjevereniging:

 1. Opening
 2. Notulen en Jaarverslag
 3. Financieel verslag
 4. Kasnazieners zijn Peter Verduijn en Alie Santing
 5. Benoeming nieuwe kasnazieners
 6. Lichtjes op oorlogsgraven 24 december
 7. Vooruitblik 2024
 8. v.t.t.k.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Agenda IJsvereniging:

 1. Opening + vaststellen agenda
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering *
 4. Jaarverslag
 5. Financieel Verslag
 6. Verslag kasnazieners (N. Schutter en J. Harkema)
 7. Contributie 2023/2024
 8. Aftreden bestuurslid P. Verduijn / nieuw bestuurslid?
 9. Steemer Omloop?
 10. Vrij schaatsen Kardinge
 11. v.t.t.k. / rondvraag
 12. Sluiting

 

*De notulen d.d. 15-11-2022 liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage bij Moarstee.