21 mei 2024

Jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging

0
Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met de Oranjevereniging. De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum.
Deze vindt plaats op dinsdag 20 november 2018. De gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubgebouw  “Moarstee”.
Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/)
4. Jaarverslag
5. Terugblik 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Verslag kasnazieners
8. Bestuursverkiezing: Aftredend Catharina Reker  (niet herkiesbaar)
Voorgedragen: Mirjam Vast
Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het bestuur
9. Steemer Omloop
10. WVTTK
11. Rondvraag
12. Sluiting

www.stedum.com,

Geef een reactie