16 juni 2024

JAARVERSLAG 2008VERENIGING DORPSBELANGEN STEDUM

0

.

Bestuur op 31 december 2008
Bardo Heeling, voorzitter
Jelle van der Knoop
Machteld van Oosterom
Peter Slager
Lorette Verment, secretaris
Wilco Witteveen, penningmeester
 
Activiteitencommissie:                                 Kascommissie:
Lies Oldenhof                                                           Ingrid Hofman
Karen Hemmen                                             Popko Tromp, tot 14 mei 2008
Anneke Wiersema                                          Johan Brokken, vanaf 14 mei 2008
Martin Zijlema
                                
De sociale activiteiten die op initiatief van Dorpsbelangen in het dorp plaatsvinden, worden georganiseerd door de Activiteitencommissie, af en toe versterkt met leden van het Bestuur.
Daarnaast kan Dorpsbelangen rekenen op vele vrijwilligers uit het dorp. Hieronder een overzicht van de activiteiten die Dorpsbelangen organiseerde, wel of niet in samenwerking met anderen. Daarnaast zijn ook sociale activiteiten vermeld waarvan Dorpsbelangen wel op de hoogte was, maar verder geen bemoeienis meer had. In dit geval is de organisator vermeld.
Overzicht van sociale activiteiten in 2008
12 januari: Nieuwjaarsconcert in het Trefpunt
30 april en 9 mei: Toneelstuk ‘De Tuinkabouter’ door O.N.A.
4 mei: dodenherdenking
14 mei: Algemene Ledenvergadering vereniging Dorpsbelangen
Wandelvierdaagse: 19 t/m 22 mei, 140 deelnemers
24 mei tot 7 juni: Feestweek ‘Op Goud Geluk’
30 mei: vlaggetjesophangdag
31 mei: Steemer Omloop, georganiseerd door de IJsvereniging in samenwerking met Dorpsbelangen.
Fietsvierdaagse: 17 t/m 20 juni, 40 deelnemers
11 juli: aanleg en opening fietscrossbaan, door Jaap van der Werf, bedrijven en vrijwilligers
27 september: Prijsuitreiking van de zonnebloem- en pompoenkweekwedstrijd.
17 oktober: Najaarsvergadering vereniging Dorpsbelangen.
1 november: Natuurwerkdag georganiseerd door Dorpsbelangen in samenwerking met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen.
14 en 15 november: GPS-survivaltocht, georganiseerd samen met een zeer goede en grote bijdrage van (oud) CJV en veel vrijwilligers, 200 deelnemers.
22 november: Intocht Sinterklaas.
13 december: Kerstboom plaatsen bij de kerk
20 december: waterdisco als slotfestijn van ‘Kom in Beweging!’
31 december: Kerstbomenvuur met warme chocolademelk en een slokje


Bestuurlijke activiteiten 2008
De Stedumer
Dorpsbelangen heeft de uitgave van het dorpskrantje De Stedumer overgenomen van de Voetbalvereniging.
Klankbordgroep gaswinning & gebouwenschade
Op een initiatief van Dorpsbelangen Middelstum heeft de Provincie een stuurgroep ingesteld die opdracht heeft gegeven tot een nieuw evaluatieonderzoek naar het verband tussen aardgaswinning en gebouwenschade, in het bijzonder in de gemeente Loppersum. Het bestaande onderzoek wordt kritisch bekeken en nagegaan wordt of er lacunes zijn in de kennis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO-Deltares. In de Stuurgroep hebben zitting: de Provincie (vertegenwoordigd door gedeputeerde Slager), gemeente Loppersum (vertegenwoordigd door burgemeester Rodenboog) en verder vertegenwoordigers van het KNMI, de TCB, de Commissie Bodemdaling, de waterschappen en iemand van de TU Delft.
Vanuit een aantal Dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Loppersum is een Klankbordgroep samengesteld die inspraak heeft op de opzet van het onderzoek. Stedum is vertegenwoordigd door Jelle van der Knoop.
Klokkenpadgebouw
Dorpsbelangen houdt een vinger aan de pols wat betreft de plannen van de gemeente met het gebouw. In 2008 is er gebruik gemaakt van het gebouw door de Peuterspeelzaal, de Jeu De Boulesclub, de organisatie van de GPS-survivaltocht en Scoutingvereniging i.o. “De Struners”. De speelweek heeft de zolder als opslag in gebruik. Ook de brandweerkazerne is opbergruimte voor o.a. de crazyrace en Stichting “Op Goud Geluk”. De Peuterspeelzaal heeft eind 2008 de verhuizing naar De Bongerd voorbereid. De gemeente heeft Dorpsbelangen Stedum de kans gegeven de haalbaarheid te onderzoeken van een zelfstandig Klokkenpadgebouw, ondergebracht in een Stichting. Het bestuur zal in 2009 een dergelijk plan opleveren.
Herdruk Infoboekje
Dorpsbelangen heeft nog geen nieuw infoboekje laten drukken. De Toekomstvisie is voorlopig ook nog een mooi document met informatie over het dorp.
De Bartholoméuskerk’
Sinds 24 februari 2004 is het bestuur van Dorpsbelangen formeel in gesprek geweest met leden van de Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk over de oprichting van een Stichting ‘Vrienden van de Bartoloméüskerk’. De plannen voor het oprichten van een stichting zijn in 2008 eenzijdig afgeblazen door de Kerkvoogdij. De Mariaklok is tijdens een feestelijke bijeenkomst opgehangen. Er wordt elke dag om 8.00, 12.00 en 18.00 uur mee geluid.
Uitwerking Toekomstvisie
De Toekomstvisie Stedum Straks uit 2005 is een mooi document waar we verder mee kunnen. Dorpsbelangen heeft de toekomstvisie verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Hierbij is er goed contact met de gemeente en subsidieverstrekkers. Het plan om een avonturentuin te bouwen op het terrein naast het voormalige borgterrein is hieruit voortgekomen. Hiermee gaat dorpsbelangen verder. Andere plannen  waar aan wordt gewerkt, zijn de herinrichting van het haventerrein en recreatief aantrekkelijker maken van het Steemer Bos. Een nieuwe fietscrossbaan is gerealiseerd dankzij een geslaagde eenmansactie van Jaap van der Werf
Onderhoud Joods monument
Het Joods monument is opgeknapt. Na jaren van goede zorg voor het groen en ander onderhoud van het monument door Tjeerd Burgstra is deze taak overgenomen door Janneke Aué.
Supermarkt
Het supermarktgebouw is verkocht aan een particulier die er een woonhuis van gaat maken. Susanne Lemstra is met een aantal andere partijen op zoek naar een andere mogelijkheid om een dorpssuper in Stedum weer nieuw leven in te blazen. Tot nu toe zijn hier geen concrete oplossingen uit voortgekomen.
Scouting
In 2008 is een enthousiaste groep vrijwilligers van start gegaan met het oprichten van een scoutingvereniging in Stedum. De vereniging i.o. heeft de naam “De Struners” gekregen. Men begon met 1 middag per maand in december 2008; toen kwamen er 10 kinderen. Inmiddels zijn het er een kleine dertig en wordt er elke twee weken een scoutingmiddag georganiseerd.


Verder heeft Dorpsbelangen Stedum:
   zitting in het samenwerkingsverband van Kom in Beweging
   zitting in de werkgroep Steunstee.
   de ontwikkelingen rondom de woningbouw in Stedum op de voet gevolgd.
   met de gemeente een schouw door het dorp gedaan. Hierbij worden zaken als slecht wegdek, zaken over groenonderhoud en dergelijke aangekaard.
   deelgenomen aan het jaarlijks Dorpenoverleg, dit keer in Zeerijp.
   de gemeentelijke subsidies Jeugd & Jongerenwerk verdeeld.
   de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de Reindersstichting verzorgd.
 

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie