19 juni 2024

Kabinet en colleges stemmen in met nieuwe Meerjarenprogramma Nationaal Cošrdinator Groningen

0
Vrijdag heeft het Kabinet het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) vastgesteld. Het geactualiseerde meerjarenprogramma geeft inzicht in de aanpak van de NCG voor het komende jaar en de jaren erop. Centraal staan het versnellen van het versterken van woningen in het aardbevingsgebied en het verbeteren en vereenvoudigen van de schadeafhandeling. 
De herziening van de nieuwbouwregeling en de aanpak van industriële bedrijven zijn in december nog toegevoegd. Medio december stemden de colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen al in met het programma.
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is blij met de instemming. ‘Het is belangrijk dat gemeenten, provincie en Rijk achter de plannen van de NCG voor de komende jaren staan. Alleen samen kunnen we bouwen aan een veilig, leefbaar en kansrijk Groningen, waarbij de bewoners centraal staan.’
Versnellen en vereenvoudigen van versterking en schadeherstel
In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen aardbevingsbestendig zijn of versterkt moeten worden. Het berekenen van de aardbevingsbestendigheid van een woning is ingewikkeld en duurt lang. NCG gaat dit versnellen door een catalogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen. Hierdoor moet het mogelijk worden de tijd van inspecties en berekeningen te halveren en dus sneller te starten met het versterken van woningen.
Verder moet het proces van afhandeling van kleine schades worden vereenvoudigd. De NCG dringt er bij CVW en NAM op aan dat bewoners kleine schades eenvoudig kunnen melden door met een mobiele telefoon een foto te maken en deze te e-mailen naar CVW. Ook moeten het schadeprotocol, schadehandboek en de kwaliteitscriteria onafhankelijk van NAM worden opgesteld. Dat is een breed gedragen signaal van bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden. NCG geeft daarom de opdracht aan onafhankelijke deskundigen om het schadeprotocol, schadehandboek en de kwaliteitscriteria op te stellen.
Herziening van de nieuwbouwregeling
NCG wil voorkomen dat nieuwbouw in het aardbevingsgebied stagneert en wil aardbevingsbestendig bouwen stimuleren. Met de interim nieuwbouwregeling van NAM zijn tot op heden circa 130 projecten bestaand uit 2584 woningen aardbevingsbestendiger gemaakt, voor een totale bijdrage van ongeveer € 70 miljoen. In het definitieve meerjarenprogramma zijn kaders geformuleerd voor herziening van de nieuwbouwregeling.
Met gemeenten, provincie en NAM is overeengekomen dat binnen de 0,1g PGA-contour (zie KNMI-kaart 2015) de redelijke meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen door NAM worden vergoed.
Verder is het uitgangspunt dat tussen de 0,04g en 0,1g PGA-contour achteraf wordt versterkt. Dat gebeurt aan de hand van de versterkingsprioritering van de NCG op basis van de dan geldende regelgeving en de meest recent vastgestelde Nederlandse Praktijkrichtlijn. Alleen in die gevallen waarin de opdrachtgevers wensen dat gebouwen aardbevingsbestendig worden gemaakt ten tijde van de bouw, kan een beroep worden gedaan op de vergoeding door NAM van de redelijke meerkosten. Aardbevingsbestendigheid moet dan vanaf de start van het ontwerpproces zijn meegenomen.
De verwachting is dat de herziene regeling begin 2017 in werking treedt en vervolgens voor twee jaar wordt voortgezet. Ook komt er voor bepaalde gevallen een arbitragemogelijkheid om geschillen op te lossen en een gang naar de recht te voorkomen.
Aanpak van industriële bedrijven
In het aardbevingsgebied bevindt zich een aantal industriële bedrijven met potentiële risico’s voor de veiligheid, de volksgezondheid en het milieu als zich een zware aardbeving voordoet. Afgesproken is dat bij alle bedrijven in het aardbevingsgebied die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de veiligheidsrisico’s worden onderzocht. Het betreft circa 46 bedrijven. Bij deze bedrijven wordt getoetst of bij een zware aardbeving geen gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen en of versterkingsmaatregelen nodig zijn. Er komt een planning voor de installaties die in de eerste helft van 2017 worden onderzocht. De eerste onderzoeken starten in januari 2017. Voor de andere 200 bedrijven die niet op de prioriteringslijst staan, maar wel op de risicokaart van Groningen, wordt een aanpak en planning opgesteld.

www.stedum.com,

Geef een reactie