23 februari 2024

Kleine scholen Oost, hoe staat het ermee?

0
Sinds september 2012 zitten de werkgroep Oost, schoolbestuur Marenland en de gemeente Loppersum met elkaar aan tafel. Zoals medio 2012 afgesproken zien Marenland en de werkgroep Oost nog steeds voldoende grond om de periode september 2012 tot en met december 2013 de tijd te nemen om gezamenlijk te koersen op een nieuwe situatie in Oost met ingang van 2017.

Belangrijke randvoorwaarden voor het verdere proces zijn en blijven:
· Gezamenlijk in overleg met betrokkenen (Werkgroep/Marenland/Gemeente):
· De continuïteit van de scholen in Oost wordt tot 2017 gewaarborgd, binnen de wettelijke mogelijkheden:
· Transparant naar elkaar, naar de gemeenteraad, leerkrachten, ouders, GMR en MR’en’.
De periode september tot en met de december 2012 is vooral gebruikt om als drie partijen een gelijke blik te krijgen op kleine scholen, kindvoorzieningen en onderwijsteams. Daarvoor is onder andere op 4 december een excursie georganiseerd naast dat deze dag heeft bijgedragen aan het vergroten van de kennis over de verschillende onderwijsvormen heeft deze dag ook bijgedragen aan de goede verhoudingen tussen de 3 partijen.
Op dit moment staat het overleg in het teken van het uitwerken van scenario’s voor de gebouwensituatie en voor de mogelijkheden van het formeren van onderwijsteams in het gebied. Hiervoor zijn werkgroepen geformeerd die druk bezig zijn met het uitwerken van een en ander. Uitgaande van de genoemde anderhalf jaar is het de bedoeling dat begin 2014 er vanuit de overlegtafel een concreet plan op tafel ligt. Plannen die gaandeweg dit proces door werkgroepen worden opgesteld worden eerst besproken aan de overlegtafel en dan meegenomen in de verdere planvorming. Tot die tijd worden er nog geen onomkeerbare besluiten genomen aangaande de 4 betrokken scholen.
Kortom, de Werkgroep Kleine scholen Loppersum Oost, Schoolbestuur Marenland en de gemeente Loppersum blijven in gesprek en streven ernaar begin 2014 met een gezamenlijk gedragen plan voor het onderwijs in de Oosthoek van de gemeente Loppersum.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie