25 juli 2024

Ledenvergadering Groninger Bodem Beweging

0

Op 19 oktober houdt de Groninger Bodem Beweging (GBB) haar eerste ledenvergadering. De vereniging is nu zo’n half jaar actief en haar ledenaantal groeit gestaag. De GBB zet zich in voor de belangen van Groningers die schade ondervinden van de bodemdaling en aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning in Groningen.

De waterschappen verlagen vanwege de bodemdaling het grondwaterpeil en passen de afwatering aan. Dit kan lokaal tot een overmatig droge of natte bodem leiden waardoor verzakkingen en scheuren in huizen op kunnen treden. Ook aardbevingen veroorzaken in veel huizen scheuren.
De NAM erkent dat de gaswinning schade bij particulieren veroorzaakt. Over de ernst van de schade en het eenduidig vaststellen van de oorzaken bestaat echter nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. Zolang deze onduidelijkheid bestaat, zijn de bewoners sterk in het nadeel bij het krijgen van een eerlijke schadevergoeding van de NAM. Huiseigenaren moeten min of meer bewijzen dat de schade die zij ondervinden het gevolg is van de gaswinning. De GBB vindt dit niet redelijk en probeert door het verenigen van mensen met schade en zij die hiermee solidair zijn een vuist te maken om zodoende een eerlijker schadevergoeding te krijgen. Wat de GBB nog het meest steekt, is dat de NAM stelt dat de bevingen niet tot  constructieve schade leiden maar slechts tot scheuren die alleen maar cosmetisch hoeven te worden hersteld. Kort gezegd: je krijgt geld voor voeg- en pleisterwerk en verf om de scheuren ‘weg te smeren’ en verder niet zeuren. In feite moeten de Groningers alle scheurvorming maar voor lief nemen. Mensen met een woning die in slechte staat is, krijgen soms te horen dat de schade door bevingen ‘hun eigen schuld’ is. Terwijl de wet stelt dat de NAM juist zoveel mogelijk moet voorkomen dat zij schade veroorzaakt.
Als een bewoner een onafhankelijk deskundige in de arm neemt om de schade te taxeren, moet hij dit zelf betalen. De NAM vergoedt alleen de experts die door de NAM zijn ingehuurd. Een enkele keer wordt er een behoorlijk bedrag vergoed maar de bewoner is dan veelal jaren bezig om zijn gelijk te halen.
De GBB wil onder andere bereiken:
·         Een rechtvaardige schadevergoedingsregeling gebaseerd op werkelijke herstelkosten in plaats van cosmetische reparatie.
·         Taxatie van de schade door bureaus die werkelijk onafhankelijk zijn van de NAM.
·         Meer onderzoek naar woningschade door aardbevingen en bodemdaling.
De GBB heeft nu zo’n 120 leden. De vereniging verzamelt informatie, spreekt met alle betrokken partijen en politiek en tekent ervaringen op van particulieren. Zie op www.groninger-bodem-beweging.nl
De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 19 oktober om 19:30 uur in Vita Nova, Heerestraat 39 in  Middelstum. Na het zakelijk deel van de vergadering geeft de heer Ir. H. Borsje van TNO Bouw en Ondergrond een lezing over de schadelijke effecten van aardbevingen en waar eventuele schade aan te herkennen is.

Groninger Bodem Beweging

Geef een reactie