28 mei 2024

Loppersum pakt fors uit met nieuwe bestemmingsplannen voor alle dorpen

0

De gemeente Loppersum pakt fors uit op planologisch gebied. Alle dorpen in de gemeente krijgen een nieuw bestemmingsplan. De voorontwerpen zijn klaar en in 6 voorlichtingsavonden kan de burger zich laten informeren over de plannen voor zijn/ haar dorp. Maar het gaat verder.

Ook kan nu al kritiek worden geleverd en suggesties worden gedaan over elk plan. Het gaat nu nog om een voorontwerp. Dus zonder vastgestelde wettelijke procedure regels. Het gemeentebestuur wil ruim de tijd hebben om de eerste reacties op de plannen te kunnen beoordelen en te verwerken in de plannen.

Voorontwerp bestemmingsplannen
Het gaat in totaal om 5 verschillende bestemmingsplannen, waarvan het voorontwerp ter inzage wordt gelegd. Het gaat om de 4 hoofdkernen: Loppersum, Middelstum, Stedum en ’t Zandt. Er is een gezamenlijk bestemmingsplan voor de andere 13 dorpen. • het voorontwerp Bestemmingsplan Loppersum;
 • het voorontwerp Bestemmingsplan Middelstum;
 • het voorontwerp Bestemmingsplan Stedum;
 • het voorontwerp Bestemmingsplan ’t Zandt;
 • het voorontwerp Bestemmingsplan Kleine Kernen.

Inhoud
De gemeente Loppersum heeft besloten de bestemmingsplannen voor al haar kernen te herzien. De vijf voorontwerp bestemmingsplannen hebben in belangrijke mate een consoliderende functie: de plannen zijn feitelijk een vertaling van de huidige situatie. Daarnaast is door de gemeente op diverse terreinen beleid ontwikkeld. Het ruimtelijk beleid voor de komende periode van 10 jaar wordt juridisch vastgelegd in de nieuwe bestemmingsplannen.


Kleine kernen in 1 plan
De kleine kernen in de gemeente zijn ondergebracht in ŽŽn plan. Het voorontwerp bestemmingsplan Kleine Kernen voorziet in een planologische regeling voor de kernen • Eenum,
 • Garrelsweer,
 • Garsthuizen/ Startenhuizen,
 • Huizinge,
 • Leermens,
 • Oosterwijtwerd,
 • Toornwerd,
 • Westeremden,
 • Westerwijtwerd,
 • Wirdum,
 • Zeerijp,
 • Zijldijk en het
 • bedrijventerrein Boerdam Fraamklap.

Terinzagelegging
De voorontwerp bestemmingsplannen Loppersum, Middelstum, Stedum, ’t Zandt en Kleine Kernen liggen voor een ieder – ingevolge de gemeentelijke inspraakverordening – gedurende 6 weken ter inzage, te weten van 18 oktober tot en met 28 november 2005. De plannen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden (8.30 tot 12.00 uur) bij: • de sector Ruimtelijke Zaken, Concordiaplein 4 te Middelstum;
 • de afdeling Algemene Zaken, Stationslaan 1 te Loppersum.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Smit, telefoon 0596 – 575228.


Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar inspraakreacties kenbaar maken ten aanzien van de bovengenoemde voorontwerp bestemmingsplannen. De inspraakreactie(s) moet(en) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.


Voorlichting en inspraak
In het kader van de inspraak op de voorontwerp bestemmingsplannen houdt de gemeente Loppersum inspraakavonden. Tijdens de avonden zal toelichting op de betreffende bestemmingsplannen en uitleg over de procedure worden gegeven. Ook kan iedereen vragen stellen en suggesties inbrengen over de plannen.
U wordt tevens de gelegenheid geboden mondeling uw inspraakreactie in te brengen op de voorontwerp Bestemmingsplannen Loppersum, Middelstum, Stedum, ’t Zandt en Kleine Kernen. • Voorontwerp Bestemmingsplan Loppersum: donderdag 3 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum;
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Middelstum: dinsdag 8 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in Vita Nova, Heerestraat 39 te Middelstum;
 • Voorontwerp Bestemmingsplan ’t Zandt: donderdag 10 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis, Hoofdstraat 111 te ’t Zandt;
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Stedum: dinsdag 22 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum;
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Kleine Kernen (Eenum, Garrelsweer, Leermens, Oosterwijtwerd, Wirdum, Zeerijp en Zijldijk): maandag 14 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum;
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Kleine Kernen (Huizinge, Garsthuizen/ Startenhuizen, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd en het bedrijventerrein Boerdam Fraamklap): donderdag 17 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur in Vita Nova, Heerestraat 39 te Middelstum.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie