21 mei 2024

Loppersum presenteert definitieve versie ‘Strategische visie’

0

Na een lang traject van voorbereiding met daarop in juni 2005 een formele inspraakprocedure op het ontwerp zijn wij blij u onze definitieve versie van de strategische visie te kunnen presenteren.Ê

Planning besluitvormingstraject

  • College heeft in haar vergadering van 21Ê juni 2006 besloten de strategische visie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad via de commissie;
  • Voorbespreking in de commissievergadering van 4 september 2006;
  • Vaststelling in de raadsvergadering van 18 september 2006


Exemplaar dorpsbelangen
De verenigingen dorpsbelangen van de verschillende dorpen hebben de beschikking gekregen over het overkoepelende deel en het op hun toegespitste deel van de strategische visie.


Wij hebben getracht met hulp van de bevolking en andere relevante partijen
een goed stuk op te stellen. Het is een visie op hoofdlijnen. Mocht er toch nog sprake zijn van eventuele onvolkomenheden dan zullen wij deze in een nadere
uitwerking/ vertaling van de strategische visie als een bestemmingsplan kunnen aanpassen.


De gemeenteraad wordt in haar vergadering van 18 september 2006 voorgesteld de Strategische visie vast te stellen. Hiermee zal de strategische visie de status hebben als het ware de Ôkapstok’ voor de ontwikkeling van plannen in de gemeente.
Het is een visie op hoofdlijnen. Nieuwe initiatieven, deelplannen voor dorpen etc.
zullen worden getoetst op deze visie.


Doelstelling Strategische visie
De strategische visie van de gemeente Loppersum is een plan dat aangeeft op welke wijze de gemeente en haar dorpen zich in 30 jaar moeten gaan ontwikkelen. Het is belangrijk om bijvoorbeeld vast te stellen of wij in de toekomst winkelvoorzieningen
in de kleine kernen moeten behouden, waar behoefte is aan woningen en of er
extra aandacht aan recreatie moet worden geschonken.

Besluitvormingsproces
Het traject van besluitvorming ziet er chronologisch voor de Strategische Visie als
volgt uit (bijgewerkt 3/8/2006):
1 december 200425 april 2005Informatieavond evaluatie traject Strategische Visie
Dit is het verslag van de notulist van de gemeente Loppersum, vervangt verslag De Zwarte Hond (30-06-2005)


Voorstel Strategische visie
Indienen bedenkingen en afhandeling cq voorbereiding
raadsbesluit


20 juni 2005


Ontwerp Strategische Visie ter inzage
Het ontwerp is formeel in procedure gebracht en ligt tot 13 juli ter inzage. Er kunnen zienswijzen worden ingebracht. 
Vaststelling concept-Strategische Visie gemeenteraad.

18 september 2006 Definitieve vaststelling Strategische visie gemeente Loppersum.


Verwijzingen
Verwijzingen naar andere informatie over de Strategische visie van de Gemeente Loppersum:


Logo Strategische visie Loppersum


Onderwerpen


pdf-bestanden: het laden kan, met name met een inbelverbinding, geruime tijd in beslag nemen


Algemeen deel
Inleiding  (184 kB)
Historie  (1,28 Mb)
Landschappen  (3,28 Mb)
Grondgebruik  (1,38 MB)
Infrastructuur (328 kB)
Water  (677 kB)

Milieu  (793 kB)
Bodemdaling  (243 kB)
Functies  (242 kB)
Recreatie  (309 kB)
Cultuurhistorie  (2,10 Mb)
Conclusie (5,7 Mb)

Specifiek deel
Dorpen
Eenum  (2,77 Mb)
Garrelsweer  (3,04 Mb)
Garsthuizen  (2,46 Mb)
Huizinge  (3,26 Mb)
Leermens  (2,81 Mb)
Loppersum  (6,77 Mb)
Middelstum  (4,92 Mb) en Fraamklap  (2,32 Mb) 
Oosterwijtwerd  (2,69 Mb)
Stedum  (3,31 Mb)
Toornwerd  (4,36 Mb)
Westeremden  (3,51 Mb)
Westerwijtwerd  (1,83 Mb)
Wirdum  (3,30 Mb)
Wirdumerdraai (3,49 Mb) Zandt  (3,22 Mb)
Zeerijp  (3,83 Mb)
Zijldijk  (2,62 Mb)

Gemeente Loppersum

Geef een reactie