25 juli 2024

Loppersum wil begrotingsproblemen fundamenteel te lijf

0

De gemeente Loppersum kampt al geruime tijd met financiële problemen. Gedurende een reeks van jaren is het steeds moeilijker gebleken om een sluitende begroting op te stellen. In 2005 is om die reden al een aanzienlijke bezuinigingsprogramma opgesteld om uit de financiële problemen te geraken. Deze bezuinigingen hadden vooral betrekking op de eigen organisatie en leidden tot een inkrimping van het ambtenarenkorps met 15 medewerkers.

Solide toekomst
Om dat moment is al vastgesteld dat er meer moest gebeuren om een financieel solide toekomst op te bouwen. Het achterblijven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de ene kant en het toenemen van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden aan de andere kant slaan de begroting telkens weer uit het lood. 

Dit heeft tot gevolg dat de achterstanden in het onderhoud van bijvoorbeeld wegen, bruggen, sportaccommodaties en openbaar groen steeds groter worden en de sociale en maatschappelijke voorzieningen steeds meer onder druk komen te staan.

Nu de rek uit de organisatie is verdwenen en alle franje uit de begroting is gehaald, is het afgelopen jaar het voorzieningenniveau onder het vergrootglas gelegd. 

Gebleken is dat het oplossen van de begrotingsproblemen door op de voorzieningen te bezuinigen leidt tot kaalslag. 

Achterstand inzichtelijk
Inmiddels heeft de inspectie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich op verzoek van provincie en gemeente ook over de begroting van Loppersum gebogen en een eerste rapport uitgebracht. Eén van de belangrijkste aanbevelingen daarin is om de achterstanden in onderhoud op een breed terrein inzichtelijk te maken en de kosten van het wegwerken in de begroting op te nemen. 

Rode cijfers
Dit heeft tot gevolg dat de begroting de komende jaren diep in de rode cijfers duikt, te beginnen met een tekort van 5,7 miljoen in 2008. Het college van Burgemeester en Wethouders komt tot de conclusie, dat het de inwoners van Loppersum tekort doet, door te blijven proberen om de problemen op eigen kracht op te lossen. Het stelt daarom, in samenspraak van de provincie,  aan de raad voor om met een beroep op artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet een aantal jaren rijkssteun aan te vragen. Daarmee wordt geprobeerd om de problemen grondig aan te pakken en weer zicht te krijgen op een structureel sluitende begroting.

Begrotingsbehandeling
De raad behandelt de begroting op 26 november. Naast de financiële problemen biedt de aanbiedingsbrief bij de begroting ook goed nieuws. Zo is definitief afgerekend met de huisvestingsproblemen van de ambtelijke organisatie en is de publieksdienstverlening, met het nieuwe gemeentehuis, centraal toegankelijk. Daarnaast krijgen de uitbreidingsplannen voor woningbouw in Loppersum en Middelstum gestalte. Tenslotte worden de inwoners van de gemeente Loppersum in de lokale lasten ontzien. Tegenover een stijging van de OZB met 2% blijft het rioolrecht ongewijzigd en daalt de afvalstoffenheffing met 2,25%. Per saldo daalt de lokale pakketbelasting daarmee met 0,33%.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie