19 juni 2024

Nieuwe collegepartijen presenteren bestuursakkoord 2006-2010

0

De fracties van de PvdA, het CDA en de Christen Unie in de gemeenteraad van Loppersum hebben een akkoord bereikt om gezamenlijk een coalitie te vormen voor de bestuursperiode 2006 Ð 2010. Voor deze samenwerking hebben de fractievoorzitters van de PvdA, het CDA en de Christen Unie en de drie beoogde wethouders mevrouw C.T. Jansen (PvdA), de heer H.H. Smit (CDA) en de heer H.J. Stoel (Christen Unie) op vrijdag 7 april het bestuursakkoord ondertekend.

Motto
‘Een nieuwe lente, met bekende geluiden’ is het motto waarme het nieuwe college van Loppersum aan de slag gaat. Richtinggevend voor deze samenwerking is een bestuursakkoord dat op hoofdlijnen is gesloten.


Lees het komplete Bestuursakkoord 2006-2010 gemeente Loppersum


In de huidige financi‘le situatie van onze gemeente zijn bescheiden ambities gepast. ÒOntwikkelen en uitbouwen wat is ingezetÓ vormt daarbij de leidraad.


Voor de komende periode vinden de Partij van de rbeid, het CDA en de Christen Unie elkaar in de visie:

Loppersum behouden en waar mogelijk versterken als een gemeente waar het goed wonen, werken en recre‘ren is.


5 hoofddoelstellingen
Op basis van deze visie zijn vijf hoofddoelstellingen van beleid te onderscheiden:


1. Verbetering van de verbinding tussen de gemeente en haar inwoners
2. Versterking van het woon- en leefklimaat
3. Versterking van de lokale economie
4. Versterking van de recreatieve functie
5. Financi‘n transparant en op orde


Portefeuilleverdeling
De verdeling van de nieuwe portefeuilles gaat in op 24 april 2006 en ziet der dan als volgt uit:de heer H.H. Smit, CDA
– Volkshuisvesting (inclusief Grondzaken)
– Milieu
– Openbare Werken
– Begraafplaatsen
– Verkeer en Vervoer
– Monumentenzorg
– Sport
– Cošrdinatie huisvesting gemeente
– 2de loco-burgemeester


 mevrouw C.T. Jansen, PvdA
– Sociale Zaken
– Wet Maatschappelijke Ondersteuning
– Maatschappelijk Werk
– Sociale Werkvoorziening
– Welzijn
– Ruimtelijke Ordening
– Dorpsvernieuwing
– Dorpshuizen
– Onderwijs
– Toerisme en Recreatie
– 1ste loco-burgemeester

de heer H.J. Stoel, CU                    
– Financi‘n
– Jeugdbeleid
– Kunst en Cultuur
– 3de loco-burgemeester
                                             
de heer A. Rodenboog, burgemeester
Naast de wettelijke taken de volgende portefeuilles
– Openbare Orde en Veiligheid
– Economische Zaken
– Volksgezondheid
– Vluchtelingenwerk /  asielbeleid
– Personeel & Organisatie
– Communicatie en Voorlichting
– ICT beleid

 


Lees het komplete Bestuursakkoord 2006-2010 gemeente Loppersum 

Gemeente Winsum

Geef een reactie