28 november 2023

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit de Eemshaven via gemeente Loppersum

0

Elektriciteitstransporteur TenneT gaat een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Eemshaven via Ens naar Diemen. Deze nieuwe verbinding loopt ook door de gemeente Loppersum en is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor het elektriciteitstransport. Daarvoor is een procedure van inspraak en uitvoering vastgesteld.

Op speciale informatiebijeenkomsten zijn burgers van harte welkom. Een van de inloopavonden in de omgeving van onze gemeente wordt gehouden op dinsdag 22 september 2009 in Trefcentrum Bedum, Professor Mekelstraat 1-5 te Bedum. Aanvang 19.00 uur.

Startnotitie m.e.r. voor deze nieuwe Noord-West 380 kV verbinding
Van dinsdag 25 augustus tot en met maandag 5 oktober 2009 ligt de startnotitie m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. Hiervan werd kennisgeving gedaan in de Staatscourant van 24 augustus 2009 en in lokale en regionale bladen. De startnotitie is vanaf 25 augustus te downloaden vanaf de speciale website www.noord-west380kv.nl .

Zienswijzen inbrengen
Van 25 augustus tot en met 5 oktober kunnen burgers en andere geïnteresseerden hun zienswijzen geven op deze startnotitie. Alle ingebrachte zienswijzen worden naar de Ministers van EZ en VROM en de Commissie voor de milieueffectrapportage gestuurd. Mede op basis van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties stellen de Ministers van EZ en VROM vervolgens de richtlijnen vast. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. Vervolgens wordt het MER opgesteld, en het rijksinpassingsplan waarvoor het MER als basis dient. Wanneer de Ministers van EZ en VROM het MER en rijksinpassingsplan hebben opgesteld, zal er voor u opnieuw gelegenheid zijn om daarop in te spreken.

Op deze speciale informatiebijeenkomsten is men van harte welkom om vragen te stellen en informatie te krijgen, zodat iedereen goed geïnformeerd is om mondelinge of schriftelijke inspraakreactie te kunnen geven.

De inloopavond bij u in de buurt wordt gehouden op dinsdag 22 september 2009 in Trefcentrum Bedum, Professor Mekelstraat 1-5 te Bedum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie