28 mei 2024

Nieuwsbrief over De Klaver

0
Uit inspecties is gebleken dat alle scholen in de gemeente bouwkundig versterkt moeten worden. Samen met de besturen van de scholen, de kinderopvang en de gemeente is een plan voor de scholen gemaakt. In het dorp Stedum zijn de eerste stappen al gezet: in 2016 zijn CBS De Crangeborg en OBS De Bongerd gefuseerd tot samenwerkingsschool De Klaver. De Klaver en kinderopvang Kids2b gaan in de toekomst samen naar het nieuwe kindcentrum, dat volgend jaar gebouwd gaat worden.
Het nieuwe kindcentrum

In een kindcentrum is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het kindcentrum van Stedum is gepland op de gronden ten noorden van de Hilmaarweg. Het gebouw wordt flexibel, zodat de ruimte zo effectief mogelijk gebruikt kan worden door de scholen en kinderopvang. Ook aan duurzaamheid wordt gedacht. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te treffen om energie te besparen. Zo hoeven de scholen minder geld uit te geven aan het gebouw en blijft er meer over voor het onderwijs.

Uitgangspunten nieuwbouw

Het uitgangspunt voor het ontwerp van het kindcentrum is dat deze klaar moet zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst.

Gebruikers denken mee

In het ontwerpteam van het kindcentrum zijn de gebruikers vertegenwoordigd, zij hebben een directe invloed op het ontwerp van het gebouw.

Er is in Stedum ook al een omgevings- en verkeerscommissie gevormd. Hierin is door ouders, omwonenden en de school gesproken over de meest veilige inrichting van de omgeving van het gebouw en het verkeer. Zij hebben, onder begeleiding van een verkeersdeskundige en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, meegedacht over onder meer het scheiden van langzaam en snel verkeer, de locatie van parkeerplaatsen en

de positie van de ‘smok en vot’ strook.

In september kregen ouders en toekomstige omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst een presentatie van het ontwerp van het toekomstige gebouw te zien. Daarnaast werd ook het verkeerskundig ontwerp van de nabije omgeving gepresenteerd. De reacties waren overwegend positief.

Planning

De komende periode wordt, op basis van het voorlopige ontwerp en de reacties hierop, een definitief ontwerp voor de nieuwe school gemaakt. Wanneer het ontwerp akkoord is, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Aansluitend wordt een aan-nemer geselecteerd om het gebouw daadwerkelijk te bouwen. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe kindcentrum ongeveer een jaar duurt. Het is de bedoeling dat de bouw van het kindcentrum begin 2018 start en dat de school eind 2018 of begin 2019 wordt opgeleverd. Zodra de bouw afgerond is, volgt de verhuizing en opening.

Sloop

Het oude schoolgebouw van OBS de Bongerd staat inmiddels leeg. De procedures om het te kunnen slopen zijn doorlopen en naar verwachting start de sloop van het gebouw eind 2017. De direct omwonenden ontvangen hierover voor die tijd een brief.

Vragen & Tips

Wanneer het nieuwe kindcentrum gebouwd wordt, heeft dat uiteraard effect op de school, de leerlingen, ouders en omwonenden. Wij vragen u om punten die u belangrijk vindt, onder de aandacht te brengen. Dit kan via de locatiedirecteuren/leiders van de verschillende scholen/kinderopvang of bij de gemeente.

 

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie