25 juni 2024

NOORD-GRONINGER GEMEENTEN ANTICIPEREN OP BEVOLKINGSONTWIKKELING

0

De Noord-Groninger gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum presenteerden vandaag samen met de provincie Groningen de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat ze de afgelopen maanden door onderzoeksbureau Companen hebben laten uitvoeren. Voor het onderzoek zijn bijna 10.000 huishoudens benaderd.

Gevraagd is naar de wensen van inwoners op het gebied van wonen en voorzieningen.Vorig jaar hebben de gemeenten en de provincie in een bestuursakkoord afgesprokentoe te werken naar nieuw regionaal beleid op het gebied van wonen en voorzieningen.Het onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, is de eerste stap op weg naar dit nieuwe beleid. De komendeperiode bespreken de bestuurders de onderzoeksresultaten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, gemeenteraden en provinciale staten om daarna het nieuwe beleid te formuleren.

Aanleiding voor nieuw beleid en voor het onderzoek is de bevolkingsontwikkeling waar de Noord-Groninger gemeenten in toenemende mate mee te maken krijgen. Uit de bevolkingsprognose die onderzoeksbureau ABF in opdracht van de provincie Groningen opstelde, blijkt dat de regio in de periode tot en met 2030 te maken krijgt met een forse bevolkingsafname (circa 25 procent tot 2030). Ook de samenstelling van de bevolking verandert; het aantal jongeren daalt en het aantal ouderen stijgt. De bevolkingsontwikkeling heeft tot gevolg dat de behoefte aan het aantal en het soort woningen verandert. Bovendien zal het sommige gebieden moeilijker worden om voorzieningen in stand te houden. Om deze gevolgen goed op te vangen, is nieuw regionaal beleid nodig. De gemeenten en de provincie willen alle mogelijkheden benutten om de kwaliteit van het wonen en de leefomgeving in de regio in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Meer nultredenwoningen

In het onderzoek zijn de huidige plannen van de gemeenten afgezet tegen de woonwensen van de inwoners. Uit de vergelijking blijkt dat er bij de uitvoering van de bestaande plannen een overschot ontstaat aan met name goedkope huurwoningen en goedkopere huurappartementen zonder lift en in mindere mate aan goedkope koopwoningen. Daarentegen is juist extra behoefte is aan moderne zogeheten nultreden woningen en appartementen voor senioren. Het is een belangrijke opgave voor gemeenten en de provincie om hierop in te spelen. Daarbij is ook een grote rol weggelegd voor de woningcorporaties.

Voorzieningen

Verder richtte het onderzoek zich op voorzieningen, o.a. op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en winkels. Welke voorzieningen vinden mensen belangrijk en wanneer is het verdwijnen van voorzieningen reden voor vertrek? Uit het onderzoek blijkt dat met name de voorzieningen in de zogeheten woondorpen (dorpen met weinig voorzieningen) onder druk komen te staan, mede doordat in deze dorpen de bevolking het meest terugloopt. Onderwijs,zorg- en welzijnsorganisaties staan hier samen met de overheden voor de uitdaging nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee ze aan de vraag naar zorg, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs kunnen blijven voldoen. Opvallend is dat het ontbreken of verdwijnen van voorzieningen in het landelijke gebied minder als een gemis wordt ervaren dan in de kernen met een hoog voorzieningenniveau.

Onderzoeksproces

Het onderzoek is gestart in oktober 2008. Er zijn vragenlijsten voorgelegd aan de huidige inwoners van het gebied, maar ook aan mensen die zich recent gevestigd hebben in de regio of die juist vertrokken zijn uit de regio. Om de resultaten goed te kunnen duiden, zijn de eerste voorlopige resultaten eind januari besproken met drie klankbordgroepen: twee groepen met bewoners uit de regio en één met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het onderzoek werd begeleid door een projectgroep met vertegenwoordiger van de overheden, van zorg- en welzijnsorganisaties en van de woningcorporaties in de regio.Het definitieve onderzoeksrapport komt in april beschikbaar. Het rapport is dan te downloaden op de websites van de vier gemeenten en de provincie en in te zien bij de gemeentelijke informatiebalies.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie