29 november 2023

Notulen algemene leden vergadering Dorpsbelangen

0

Klik op lees verder voor de Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum van 8 mei 2009, 20.00 uur Café ‘Het Oude Raedthuys’ te Stedum

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum

8 mei 2009, 20.00 uur Café ‘Het Oude Raedthuys’ te Stedum

Aanwezig:

–       bestuur: Bardo Heeling (voorzitter), Lorette Verment (secretaris), Wilco Witteveen (penningmeester), Jelle van der Knoop, Machteld van Oosterom, Peter Slager.

–       22 leden, waaronder de aantredende bestuursleden Afie Nienhuis en Jaap Haaijer.

Afgemeld: Lia en Jan Harkema.

 

 1. opening

Bardo opent de vergadering.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. verslag vorige vergadering

Het verslag kan niet gereproduceerd worden. Naar aanleiding van: beeldje Sien Jensema is op 9 juli 1992 geplaatst door Het Nut. Tiny Veldhuis weet te melden dat het onderhoud gedaan wordt door de gemeente. Het geld is dan ook naar de gemeente gegaan.


 

 1. inhoudelijk jaarverslag

Het jaarverslag is gepubliceerd op www.Stedum.com en in De Stedumer. Op het jaarverslag zijn verder geen reacties.

 

 1. financieel jaarverslag

Wilco licht het toe. Kees Vriezema geeft aan dat de Oranjevereniging nog geen nota heeft gekregen. Onder subsidies vallen die voor jeugd- en jongerenwerk. Het aanvragen van deze subsidies kan maar één keer per jaar, omdat de verdeelsleutel met rekenformule uitgaat van het aantal activiteiten en het aantal deelnemers. Er kan niks achter de hand gehouden worden voor als er nog wat komt, want als het niet op gaat, dan moet het geld terugbetaald worden. Tiny Veldhuis vraagt naar de Crazy Race, er staan wel inkomsten, geen uitgaven. Er staat nu bij de inkomsten het positieve saldo, Wilco past dit aan.

 

 1. verslag kascommissie

Wilco en Ingrid Kort-Hofman zijn vorige week bij Johan Brokken geweest. Het verslag is goedgekeurd. Johan Brokken is er vanavond niet, vanwege een bijeenkomst voor Kunstspoor. Ingrid treedt af als lid. Lies Oldenhof meldt zich aan als nieuw lid.

 

 1. verslag activiteitencommissie

Lies licht de sociale activiteiten toe, zie ook het jaarverslag. Overige mededelingen: Georg Dekkinga loopt momenteel met de activiteitencommissie mee. Kinderen die een sociaal-maatschappelijke stage willen lopen zijn welkom. 20 Juni staat een gemeentefietstocht op het programma. De voetbalvereniging organiseert die dag ook een activiteit. Er is niet altijd voldoende coördinatie op de data van activiteiten. Dit is een punt van aandacht. De GPS-tocht was weer erg geslaagd. Wel brak iemand een been, dus dit geeft te denken over de verantwoordelijkheid / risico’s.

 

 1. bestuurswisseling

Jelle treedt vandaag af. Voorstel voor de bestuurssamenstelling: Bardo blijft door de omstandigheden van het bestuur (Lorette gaat vanwege zwangerschap en bevalling een tijd met ‘verlof’) nog even aan, hij blijft dan voorzitter. We hebben twee nieuwe bestuursleden weten te vinden: Jaap Haaijer en Afie Nienhuis. De nieuwe kandidaten hadden eigenlijk op de agenda genoemd moeten worden. Lies luidt het applaus voor het voorstel in en het voorstel wordt aangenomen.

 

Jelle treedt af en wordt toegesproken door Bardo. Met name bij de dorpsvisie heeft Jelle een enorme bijdrage geleverd. Verder is hij een aantal jaren secretaris geweest. Het aanvragen van subsidies heeft hij een professionele impuls gegeven. Verder heeft hij zijn droom waargemaakt: namelijk het oprichten van een scoutinggroep in Stedum. We blijven hem dan ook zeker zien in het dorp.

 

Bardo stelt Jaap en Afie aan de zaal voor. Jaap heeft aangegeven met name de contacten tussen de activiteitencommissie en het bestuur aan te willen halen en een actief bestuurslid te willen zijn. Afie woont hier al 34 jaar, ze woont aan de Stationsweg. Ze heeft interesse in sociale zaken, WMO, woningbouw en ze is iemand die goed vooruit denkt.

 

 1. scouting / jeugd, toelichting door Jelle

De animo bij de kinderen is zo groot, dat er nu twee keer per maand een bijeenkomst is. Er zijn nu 30 kinderen uit vier dorpen die mee doen. De status van scouting Stedum is nog niet officieel, dat kan pas als een vast onderkomen gegarandeerd is en als er voldoende leiding is. Hierbij een oproep voor leiding, jongeren rond de 19 jaar, die bijvoorbeeld een zaterdag in de maand leiding willen geven. Scouting zit tijdelijk in het Klokkenpadgebouw. Op dringend verzoek van dorpsbelangen, de Jeu de bouleclub en scouting heeft de gemeente ons in de gelegenheid gesteld een plan te maken waarmee we aan kunnen tonen dat het pand exploitabel is als een soort dorpshuis. Ongeveer tien verenigingen willen meedoen en gebruik maken van het gebouw. Het plan ligt nu bij de gemeente. De eerste geluiden zijn positief.

 

Nanne Santing vraagt of er tien verenigingen gebruik willen maken van het Klokkenpadgebouw. Jelle geeft aan dat dit klopt. Het is nog onder voorbehoud. Er wordt nu geen lijstje vrijgegeven, want het plan is nog niet definitief.

 

Er is een werkgroep jeugd ingesteld waarin ouders, jeugd en overige betrokkenen zitting hebben. Er wordt een nieuwe plek voor de jeugd gezocht. Dit loopt nog niet zo goed. Er is angst voor overlast. Daarom vindt er op 19 mei aanstaande een avond plaats over vandalisme en overlast in het dorp. De wethouder, de buurtagent, dorpsbelangen en een afvaardiging van de Steemer jeugd is hierbij aanwezig.

 

Nanne Santing vraagt of duidelijk is wat de jeugd wil. Ja, hier is wel een beeld van. Er is een avond geweest met 25 á 30 jongeren om dit boven tafel te krijgen. Eén van de toppers was een jeugdsoos. Op 19 mei wordt de jeugd ook uitgenodigd. Sjonnie Noorbergen geeft aan dat er veel meer aandacht voor de jeugd moet komen. Bardo geeft aan dat er al anderhalf jaar lang verschillende initiatieven zijn om iets te doen voor de jeugd. Dit is nu samengekomen in de werkgroep jeugd. Hommo Smit geeft aan dat er vaak wordt gezegd dat er iets voor de jeugd moet komen. Het is belangrijk om dan te weten wat er moet komen. De gemeente heeft veel inspanningen gedaan om een nieuwe plek voor de jeugd te vinden. De tribune is hier een voorbeeld van. Hommo roept op voor ideeën wat er nou moet gebeuren. In elk geval gaan we nu vanuit de werkgroep constructiever in gesprek met de jeugd. Janna Bathoorn vraagt of er ook ouders zijn uitgenodigd. Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom. Tina Harremann geeft aan dat er niet te lang over gepraat moet worden, maar dat er iets moet gebeuren. Mirjam Geerts stelt voor dat er af en toe een avond georganiseerd wordt.

 

 1. lopende zaken

Er zijn drie dorpsommetjes ontworpen. Voor twee van de drie is overleg met grondeigenaren nodig. Bardo vraagt wie in een werkgroep wil om advies uit te brengen aan Landschapsbeheer Groningen over welk ommetje we gerealiseerd willen hebben.

 

Kees Vriezema vraagt wat de opzet van de ommetjes is. Het zijn wat langere rondjes. Geen honden-uitlaat-rondjes.

 

Over woningbouw: er is momenteel activiteit. Er is grond bouwrijp gemaakt. Er wordt een nieuw trapveld ingezaaid. Rond de zomer kan er op gevoetbald worden. De waterwegen rondom de bebouwing worden hersteld. Er zijn twee kavels verkocht. Op vier kavels is optie genomen. De Woningbouwvereniging Wierden en Borgen gaat een twaalftal woningen realiseren. Verder wil Noppert een aantal woningen in de verkoop doen. Er wordt levensloopbestendig gebouwd, met alles op de begane grond. De twaalf woningen worden in 2010 gebouwd. Hommo licht het toe: op de kop aan de Weemweg komen zes geschakelde woningen terug. Daar tegenaan de groene long. Eén rijtje van zes wordt afgebroken. De andere zes blijven nog even staan. Het fietscrossbaantje wordt weer in ere hersteld, op het nieuwe veld.

 

Pauze

 

 1. avonturentuin ‘Focke’

Jan van de Bospoort presenteert het ontwerp voor de avonturentuin ‘Focke’. Het plan wordt goed ontvangen door de zaal.

De volgende stap voor Dorpsbelangen is nu om met dit ontwerp financiering te vinden voor de realisatie van de avonturentuin.

 

 1. rondvraag

Jelle vraagt of iemand iets weet van een film die in Stedum is gemaakt in de jaren ’60. Er wordt over nagedacht.

Kees Eisema vraagt naar de bewegwijzering naar het sportgebouw. Dorpsbelangen heeft hier meerdere malen om gevraagd, maar de gemeente vindt het niet nodig. We gaan het nog één keer aan de gemeente vragen en anders regelen we het zelf.

Ingrid Kort geeft aan dat de speeltuin aan het Vlaspad niet goed opgeknapt wordt. Dit is gedaan met ducktape. Op welke termijn er iets nieuws komt of wanneer de speelvoorzieningen eventueel weg gehaald worden is niet bekend. Hommo geeft aan dat tijdens de schouw gezien is dat er wat gerepareerd is. Het is nog niet bekend bij de gemeente dat het nu nog niet goed is.

Lies vraagt naar het opknappen van de haven. Jan Harkema en Anjo Hofman hebben hier met zelfwerkzaamheid al veel gedaan. Het ligt nu stil omdat het onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de locaties voor scouting en jeugd. Wat is haalbaar en wat wil je met de plek.

Sjonnie vraagt naar het herstel van het informatiebord. We willen geen glas meer, maar ander materiaal. Bardo heeft dit op zich genomen. Het wordt hopelijk snel gerealiseerd. Janna Bathoorn geeft aan dat de verlichting te fel was. Dit wordt aangepast.

 

 1. sluiting en naborrelen.

www.stedum.com

Geef een reactie