20 juli 2024

Ondertekening samenwerkingsconvenant Zorg voor Jeugd Groningen

0

Gemeenten, provincie en instellingen gaan in belang van Groningse jeugd beter samenwerken. Vrijdag 9 ondertekende de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en circa 17 hulpverleningsinstellingen in de keten van jeugdzorg het samenwerkingsconvenant Zorg voor Jeugd Groningen. Het convenant vindt z’n oorsprong in het bestuursakkoord Jeugdzorg 2008-2012.

Hiermee onderstreepten de provincie en gemeenten het belang van vroegsignalering al op 4 november vorig jaar. Daarnaast wordt aan alle gemeenten in Nederland de wettelijke verplichting opgelegd om een verwijsindex in te voeren en aan te sluiten op de Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). In Groningen is gekozen voor het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen.
Dit systeem wordt per 1 januari 2010 in de hele provincie Groningen ingevoerd. Het is uniek dat de invoering van het signaleringssysteem de ontwikkeling van de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin in de gehele provincie ondersteunt.

Het is de taak van de overheid om veiligheid en optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te waarborgen. Om dat te bereiken is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen in de jeugdketen. Het signaleringssysteem Zorg voor jeugd Groningen is een hulpmiddel dat wordt ingezet binnen de zogenoemde Centra voor Jeugd en Gezin. Het systeem brengt risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen. Zo’n risicomelding kan bijvoorbeeld gaan over ernstige leer- of gedragsproblemen op school. Een signaal kan ook betrekking hebben op de omgeving van een jeugdige, waardoor hij of zij een risico loopt.

Zorgcoördinatie

Dankzij Zorg voor Jeugd Groningen blijft elke jeugdige in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren als dat nodig is en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Belangrijk hierbij is dat per jeugdige één organisatie als verantwoordelijke wordt aangewezen, zodat voor alle betrokken instellingen duidelijk is wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt. Deze zogenoemde zorgcoördinatie wordt in Groningen uitgevoerd door de GGD of Bureau Jeugdzorg.

Privacy

Alleen kinderen en jongeren die een risico lopen of die hulp krijgen van een hulpverleningsinstelling komen in Zorg voor Jeugd Groningen te staan. Vanwege de privacy wordt bovendien alleen geregistreerd DAT er een melding is gedaan. De aard van de melding en behandeling worden in het signaleringssysteem niet bijgehouden.

In de provincie Groningen zijn organisaties uit de jeugdzorg, gezondheidszorg, werk en inkomen, welzijn en onderwijs benaderd om aan te sluiten op het signaleringssysteem. Vrijwel alle organisaties hebben inmiddels positief gereageerd. Ook vindt er overleg plaats met politie en justitie over de manier waarop zij signalen in het systeem kunnen afgeven.

Zorg voor Jeugd Groningen is een project van de Groninger gemeenten en van de provincie Groningen. Het project is mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie