2 maart 2024

Ontwerp Strategische visie Loppersum ter inzage

0

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken ingevolge de gemeentelijke inspraakverordening het volgende bekend. Met ingang van 15 juni 2005 ligt vier weken ter inzage de  • ontwerp Strategische Visie van de gemeente Loppersum.

Deze visie geeft de hoofdlijnen aan voor de ruimtelijke toekomst van alle dorpen in de gemeente Loppersum en is daarmee de kapstok voor de ontwikkeling van plannen in de gemeente.


De ontwerp Strategische Visie ligt met ingang van 15 juni 2005, gedurende openingstijden (op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur) ter inzage bij de sector Ruimtelijke Zaken,  Concordiaplein 4 te Middelstum en de afdeling Algemene Zaken, Stationslaan 1 te Loppersum. Buiten de openingstijden kan de ontwerpvisie op afspraak worden ingezien.


Zienswijze inbrengen
Tegen deze ontwerpvisie kunnen door ingezetenen van de gemeente Loppersum en belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke (en/of mondelinge) zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Loppersum, postbus 25, 9919 ZG te Loppersum.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de vakgroep VRO te Middelstum (0596-575212).
Loppersum, 13 juni 2005
Burgemeester en wethouders van Loppersum
A. Rodenboog, burgemeester.
J. Knip, loco-secretaris.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie