25 april 2024

Ontwerp- vergunning drank en horecawet ter inzage

0

Stichting The Building uit Stedum heeft een (gewijzigde) aanvraag ingediend voor een drank- en horecavergunning voor het  gebouw Klokkenpad 3 in Stedum (Jeugdsoos The Building).
Deze aanvraag komt in de plaats van de aanvraag van 19 mei 2006.
Burgemeester en wethouders van Loppersum hebben op 14 november 2006 besloten dat zij het voornemen hebben om de gevraagde vergunning te verlenen op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet.

Aan de ontwerp-vergunning zijn voorwaarden verbonden om oneigenlijke plaatselijke en regionale concurrentie te voorkomen.

Ter inzage
De ontwerp-vergunning ligt met ingang van 21 november 2006 gedurende 6 weken ter inzage op het KlantenContactCentrum, Stationslaan 1 in Loppersum.
Degenen, die menen in hun belangen te worden geschaad door het verlenen van deze vergunning kunnen tijdens de periode waarin de ontwerp-vergunning ter inzage ligt, hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, postbus 25, 9919 ZG in Loppersum.

Loppersum, 20 november 2006.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum
A. Rodenboog, burgemeester
mr. W.P. van Egmond, secretaris

Gemeente Loppersum

Geef een reactie