28 mei 2024

Open brief dorpsbelangen Stedum aan Gemeente Loppersum

0

Bij het NS-station in Stedum en bij de OBS de Bongerd in Stedum staan populieren die er slecht aan toe zijn. Herhaaldelijk vallen bij hevige regenval en bij wind takken uit de bomen. De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor het kappen van deze bomen. Vanwege het belang voor het dorp, vraagt de Vereniging Dorpsbelangen Stedum de gemeente dan ook op zijn minst aannemelijk te maken dat deze bomen een gevaar opleveren. Zij verzoekt de gemeente een deskundigenrapport hierover te overleggen of op te laten stellen. Lees verder voor de open brief aan de gemeente


 


OPEN BRIEF


 


 


Aan het College van B&W en


Gemeenteraad van Loppersum


per e-mail


 


23 januari 2006


 


 


 


Geacht College en Raadsleden,


 


In de gemeentelijke mededelingen van 5 december 2005 bleek het gemeentebestuur een kapvergunning aangevraagd te hebben voor 29 populieren bij het treinstation in Stedum. Als argument gebruikt de gemeente dat de Ôpopulieren er slecht aan toe zijn. Herhaaldelijk vallen bij hevige regenval en bij wind takken uit de bomen. De populieren leveren daarom gevaar op voor de gebruikers van het stationÕ, aldus de gemeente.


Op 22 december 2005 verleende de gemeente haarzelf de kapvergunning.


Veel mensen in Stedum gaat dit besluit aan het hart. De monumentale populieren zijn sfeerbepalend voor het station en vormen een groene verbinding tussen de huizen aan de Weersterweg, het station en de woningen aan de Stationstraat. Zonder de populieren komt het station als het ware los van het dorp te staan.


In de bomenverordening van de gemeente Loppersum van 7-12-2000 wordt het belang van landschappelijke waarden en waarden van stads- en dorpsschoon expliciet als mogelijke weigeringgrond voor het kappen van bomen genoemd. Verder heeft het gemeentebestuur aan het verlenen van de vergunning  niet de plicht tot herbeplanten verbonden. We mogen er dus van uitgaan dat de landschappelijke schade die door het kappen wordt aangericht, vooralsnog niet hersteld zal worden. Vooral dit laatste vinden velen onbegrijpelijk.


Niettemin, zo denken velen, als de bomen gevaar opleveren, moet er gekapt worden.


 


Vanwege het belang voor het dorp, vraagt de Vereniging Dorpsbelangen Stedum de gemeente dan ook op zijn minst aannemelijk te maken dat deze bomen een gevaar opleveren. Zij verzoekt de gemeente een deskundigenrapport hierover te overleggen of op te laten stellen.


 


Zou uit een dergelijk rapport blijken dat de bomen inderdaad gevaar opleveren en gekapt moeten worden dan vraagt Dorpsbelangen aan de gemeente in naam van een grote meerderheid van het dorp in dat geval tot herplant over te gaan.


 


Met vriendelijke groet,


 


Vereniging Dorpsbelangen Stedum

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie