24 juli 2024

Openbare begrotingsvergadering

0

Openbare begrotingsvergadering van de raad van de gemeente Loppersum te houden op maandag 9 november 2009 om 19.00 uur in de raadzaal aan de Molenweg 12 te Loppersum.

U bent vanaf 18.30 uur welkom.

Agenda:

 

1.    Opening.

2.    Rondvraag (tot uiterlijk 19.30 uur).

3.    Definitieve vaststelling agenda.

4.    Spreekrecht voor burgers.

5.    Voorstel “Begroting 2010”:

           – Korte reactie van de fracties op de begroting 2010;

           – beantwoording door het college op de vragen van de fracties;

           – de tweede termijn voor de fracties;

           – de tweede termijn voor het college;

           – indien nodig een derde termijn voor de fracties en voor het college;

           – vaststelling programmabegroting 2010, inclusief kennisname
              meerjarenraming;

           – besluiten tot aanvraag van de artikel 12 status.

6.   Voorstel “Wijziging diverse belastingverordeningen 2010”.

       Verordeningen: – Afvalstoffenheffing en reinigingrechten

                             – Brandweerrechten

                             – Forenzenbelasting

                             – Leges

                             – Liggelden

                             – Marktgelden

                             – Onroerendzaakbelasting

                             – Hondenbelasting

                             – Lijkbezorgingsrechten

                             – Rioolbelasting

7.   Begrotingswijzigingen

8.   Sluiting

Gemeente Loppersum

Geef een reactie