18 mei 2024

Plan herinrichting dorpskern goed ontvangen

0

Donderdagavond, 26 april 2012, is het definitief ontwerp van de herinrichting van de kern van Stedum voorgelegd aan de inwoners. De belangstelling in Het Trefpunt was groot (ongeveer 50 inwoners) en het plan is positief ontvangen. De uitgangspunten en de hoofdlijnen van het plan spreken aan. Uiteraard waren er vragen over de nadere uitwerking van het plan. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Elke fase wordt samen met de betrokken inwoners nader uitgewerkt. De uitvoering van de herinrichting start rond de zomer in 2013 en zal enkele jaren duren.

Aanleiding
Voor de hele gemeente Loppersum is in 2007 een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de wegen en de rioleringen. Daar waar zowel de weg als het riool vervangen moeten worden, wordt de situatie als ernstig ervaren. De dorpskern van Stedum is één van de dorpen die hard toe is aan vernieuwing.
Het herinrichtingsplan
Voor het oplossen van de genoemde problemen is een herinrichtingsplan voorbereid. De herinrichting betreft de meeste straten in de dorpskern. De historische kern van Stedum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Uitgangspunt voor de herinrichting is het gebruik van gebakken materiaal in de kern, asfalt voor de toegangswegen en een duurzaam veilige inrichting. Daar hoort een maximaal toegestane snelheid van 30 kilometer per uur bij. De kern wordt vergroend door het toevoegen van enkele bomen en de mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen in de Hoofdstraat.  Op basis van een verkeerskundige studie wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in het rondje Kaakstraat – Adriaan Clantstraat – Hoofdstraat. Hiermee kan doorgaand (zwaar) verkeer geweerd worden uit de smalle Hoofdstraat. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Elke fase wordt samen met de betrokken inwoners en de klankbordgroep nader uitgewerkt. Voor het onderdeel haventerrein start na de zomer de nadere uitwerking samen met de omwonenden.
Klankbordgroep
Dit plan is opgesteld in samenspraak met de klankbordgroep Stedum. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de Vereniging van Dorpsbelangen, de Historische Vereniging, LTO Noord en de Politie. Tijdens de voorbereiding is het ontwerp steeds voorgelegd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft ondermeer knelpunten ingebracht in de route tussen beide scholen die gebruikt wordt door voetgangers en fietsers en een aantal gevaarlijke punten kent. Deze opmerkingen zijn meegenomen in het definitief ontwerp. Tijdens de uitvoering van de herinrichting blijft de klankbordgroep een belangrijke rol spelen. De groep wordt dan aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de inwoners.
Planning uitvoering
De uitvoering van de herinrichting is omvangrijk en vindt plaats in vier fasen. Naar verwachting start de uitvoering van fase 1 rond de zomer van 2013. Voor de hele uitvoering zal enkele jaren nodig zijn.
Herinrichting andere dorpen
De gemeente Loppersum investeert flink in de openbare ruimte. In 2011 is de herinrichting van de Molenweg in Loppersum afgesloten. In juni 2012 is de herinrichting van de Rijksweg in Garrelsweer gereed. Direct daarna begint de herinrichting van de Stadsweg in Garrelsweer. Ook start voor de zomer de herinrichting van de kern van Middelstum.

Het volledige Definitief Ontwerp staat op:

www.mdlandschapsarchitecten.nl/stedum.pdf

Gemeente Loppersum

Geef een reactie