27 februari 2024

Prestatieafspraken woonbeleid vastgelegd

De gemeente Eemsdelta, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2024 vastgesteld. Deze prestatieafspraken gaan over thema’s zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad, de betaalbaarheid van woningen, verduurzaming van woningen en  leefbaarheid.

Goede samenwerking

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van volkshuisvesting en ontwikkellocaties is verheugd over het resultaat: “We zijn tevreden dat in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid afspraken zijn gemaakt over onder andere de verduurzaming van woningen, voldoende en passend woningaanbod met oog voor de transitie naar bijvoorbeeld nul-tredenwoningen. Dat bevestigt wederom de goede samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Daarbij is onze woonvisie een belangrijke bouwsteen. Vooral de integraliteit en flexibiliteit zijn van belang vanwege de dynamiek van de woningmarkt.” Willem Weerd namens Stichting huurdersadviesgroep Groninger Huis: “Ook dit jaar hebben wij als vertegenwoordiging van onze huurders een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de prestatieafspraken voor het nieuwe jaar. Samen met de partners zijn wij er in geslaagd om gedegen afspraken te maken. Mede bepalend is hierin geweest dat bij partijen wederzijds begrip is voor het vele werk dat er in het kader van onder meer de versterkingsopgave, zorg en duurzaamheid ligt.” Bestuurder van Acantus Anita Tijsma onderschrijft dit van harte. “Er is veel te doen in de gemeente Eemsdelta. Versterken, vernieuwen, verduurzamen en bovenal de leefomgeving goed houden met elkaar. Alles gericht op woonplezier. Huurders, gemeente, corporaties en ook andere organisaties in de wijk hebben daar een bijdrage aan te leveren. We zijn blij met de gemaakte prestatieafspraken, waarin we hebben afgesproken hoe we komend jaar bijdragen aan woonplezier in de gemeente Eemsdelta.”