25 juli 2024

Projecten saneringsplan artikel 12-status

0

Op maandag 28 maart aanstaande staat het voorstel voor de uitvoering van een aantal onderdelen van het saneringsplan op de agenda van de raadsvergadering in Loppersum. Het gaat om het privatiseren van de voetbalkleedkamers, het overdragen van de tennisparken en het privatiseren van het zwembad in Middelstum.

 Wethouder Jan Stoel: ‘Als college hebben we steeds voor ogen gehad om met de organisaties die het betreft in goed overleg tot de beste oplossingen te komen. En dat gaat niet vanzelf, maar is volgens ons toch goed gelukt. Daarmee houden we zoveel mogelijk voorzieningen in stand’.

Proces
Op 21 september 2009 heeft de gemeenteraad het saneringsplan vastgesteld. Het opstellen van een saneringsplan om bij te dragen aan een structureel sluitende begroting vanaf 2014 is een voorwaarde voor rijkssteun in het kader van artikel 12. Het saneringsplan is door het college destijds gepresenteerd als een plan op hoofdlijnen. Met name waar het bezuinigingen betreft die gevolgen hebben voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente, hebben raad en college maximale ruimte willen bieden aan nader overleg. In de met de verenigingen gevoerde gesprekken is steeds een toelichting gegeven op de artikel 12-status van de gemeente Loppersum en de onvermijdelijke noodzaak tot bezuiniging. De vertegenwoordigers van de verenigingen bleken zich hiervan goed bewust. Het college heeft waardering voor de constructieve manier waarop de verenigingen het overleg zijn aangegaan.

Raadsvoorstel
De raad wordt gevraagd in te stemmen met voorstellen aangaande het privatiseren van de kleedkamers van de voetbalverenigingen in Loppersum, Middelstum, Stedum en ’t Zandt. De tennisparken van Loppersum, Stedum en Middelstum en het zwembad in Middelstum worden eveneens geprivatiseerd. Het college kan tevreden melden dat de betrokken verenigingen hun instemming hebben gegeven aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de privatisering.

Die afspraken houden ook in dat de verenigingen een bedrag krijgen uitgekeerd waarmee achterstallig onderhoud kan worden weggewerkt en voor toekomstig onderhoud kan worden gereserveerd. Op die manier kunnen de verenigingen ook in de toekomst hun activiteiten blijven uitvoeren.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie